Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Publikace

Tituly vydané a prodávané Českou psychoenergetickou společností (ČEPES) můžete obdržet:
– v kanceláři ČEPES, ČSVTS, Praha 1 Novotného lávka 5
– v knihkupectví DOBRA, Praha 1 Celetná 32
– v knihkupectví U DŽOUDYHO. Praha 2 Jugoslávská 7/670

Bedřich Kočí: O duchovní léčbě
Publikace obsahuje přednášky pro Společnost pro psychická studia v Ženevě přednesené ve dnech 24. a 26. ledna 1931. V přednáškách jsou rozebírány druhy nemocí, které pan Bedřich Kočí úspěšně pomáhal řešit. Z přednášek vybíráme několik základních myšlének, které jsme v 90 tých letech s úspěchem pou-žívali v ČEPES při mentální terapii:
„Všechny nemoci jsou duchovní cestou vyléčitelné, ale ne každý nemocný je schopen toto duchovní léčení s úspěchem přijímat“
„Ve své podstatě jsou všechny naše choroby mravními poruchami naší duše“
„K tomuto druhu léčení mají se nemocní utíkat teprve tehdy, když veškerá pomoc lékařská ukázala se bezmocná“.
Brož., A5, 35 stran, cena 40 Kč, ISBN 80-02-00982-7, dotisk 1994

Bedřich Kočí: O duchovní léčbě rok vydání 2008
Publikace obsahuje kromě přednášek v Ženevě v roce 1931 též popis autora o jeho proměně v duchovní-ho léčitele. V dalších kapitolách je rozebírána potřeba víry, jako nutného předpokladu k uzdravení du-chovní léčbou, podstata nemocí a předpoklady nutné pro úspěšné duchovní léčení.
Brož., A5, stran 150, cena 120 Kč, ISBN 978-80-904019-1-4, rok vydání 2008
Vázaná, A5, stran 168, cena 150, rok vydání 2008

Bedřich Kočí: Pavlovy rozpravy díl první rok vydání 2008
Bedřich Kočí patřil ve dvacátých a třicátých letech mezi nejvýznamnější osobnosti, které ovlivnily du-chovní rozvoj společnosti v Československu. Patřil mezi naše nejvýznačnější duchovní léčitele a během své působnosti přednesl množství přednášek. Tyto přednášky byly mnohokrát vytištěny a poslední vý-tisk sebraných přednášek vyšel v roce 1948. Z tohoto počtu (100) se rozhodly AGAPE a Česká psycho-energetická společnost vydat prvních dvacet jako první díl a věří, že tyto nadčasové. Najdou odezvu
Brož., A5, stran 170, cena 140 Kč, ISBN 978-80-904019-2-1

Bedřich Kočí: Pavlovy rozpravy díl druhý rok vydání 2008
Agape a Česká psychoenergetická společnost vydaly dalších 20 nadčasových přednášek z let 1920 – 1930.
Brož., A5, stran 175, cena 140 Kč, ISBN 978 80 904019 3 8.

Bedřich Kočí: Pavlovy rozpravy díl třetí, rok vydání 2008
Agape a Ćeská psychoenergetická společnost vydaly dalších 20 (sv. 41 až 59) přednášek z let 1920 – 1930.
Brož., A5, stran 150, cena 120 Kč, ISBN 978 904019 4 5

Bedřich Kočí: Pavlovy rozpravy díl čtvrtý, rok vydání 2009
Agape a Česká psychoenergetická společnost vydaly dalších dvacet (sv. 60 až 80) přednášek z let 1926 – 1940.
Brož., A5, stran 160, cena 120 Kč, ISBN 978 80 904019 5 2

Karel Makoň: Utrpení a láska
Významný křesťanský mystik a znalec východních náboženství a nauk. Tato publikace představuje do-pis pro blízkého člověka, který od svého mládí prožívá nesmírné utrpení, bolesti, strádání a život dožívá v chudobinci. V dopise autor poskytuje rady trpícímu pro překonání toho nejhoršího strádání.
Brož., A5, 44 stran, cena 40 Kč, ISBN 80-02-01039-6, rok vydání 1995

Karel Makoň: Světlo na cestu
Uvedená publikace vznikla z otázek členů duchovního kroužku a jejich písemného zpracování profeso-rem K, Makoně v období let 1976 – 1982. V publikaci je zodpovězena řada otázek, které se týkají způ-sobu řešení duchovní problematiky člověkem, který se rozhodl jít duchovní cestou. Prof. Karel Makoň měl bohaté zkušenosti jak z křesťanské tak východní mystiky.
Brož., A5, 90 stran, cena 60 Kč, ISBN 80- 01226-7, rok vydání 1995

Ing. Jaromír Kapinus: Nadhmotný svět – úvod do parapsychologie
Publikace se částečně jeví jako encyklopedické dílo, ve kterém nás autor seznamuje s pojmy, které se vyskytují v oblasti parapsychologie. Autor se snaží přiblížit čtenáři parapsychologické jevy na základě poznatků fyziky, psychologie, neurologie, chemie a ostatních vědních oborů. Základními se stávají po-znatky o energii a hmotě. Značná část publikace je věnována mimosmyslovému vnímání a psychkinetic-kým jevům. V knize je shromážděna řada skutečných (dokumentovaných) paranormálních událostí.
Brož., A5, 240 str., cena 140 Kč, ISBN 80-02-01227-5, rok vydání 1999

Ing. Jaromír Kapinus: Psychokinetické jevy, kinetická energie duševna
Psychokinetické jevy patří do oblasti paranormálních jevů. Autor nejprve vysvětluje pojem psychokine-ze ve vazbě na ostatní energie a poznatky fyziky. Autor předpokládá že energie duševna může ovlivňo-vat hmotu i ostatní sekundární energie.Po obecném rozdělení psychokinetických jevů popisuje podrobně jejich jednotlivé druhy. Současně s vysvětlením bývá připojen popis událostí, které byly s jevem propo-jeny.
Brož., A5, 280 str., cena 95 Kč, ISBN 80-02-01373-5, rok vydání 2000

V ČEPES můžete získat ještě publikaci významného sensibila, spolupracovníka Psychoenergetické labo-ratoře při VŠCHT Praha z 90tých let.
Miroslav Zajda – cesta k nesmrtelnosti II
Jedná se o rozšířené vydání publikace téhož autora – Cesta k nesmrtelnosti. V knize autor popisuje svoje osobní zkušenosti a prožitky ze své duchovní cesty, získání léčitelských schopností, z provádění koncen-tračních a meditačních cvičení a význam hladovek a půstů. Všechny tyto faktory prakticky ozkoušel na sobě při zvládání nejzákeřnější nemoci, kterou onemocněl. V knize jsou zahrnuty důležité rady pro léči-tele pracujícími s tzv. energiemi.
Váz., A5, 235 str., cena 180 Kč, ISBN 80-902895-6-8

Psychoenergetika zpravodaj České psychoenergetické společnosti
Podává informace z psychoenergetiky i psychotroniky, léčitelství, proutkaření a nekonvenčních metod.
Starší čísla (do roku 2007) 10 Kč, nové Kč 35.

OBJEDNÁVKY

Nejvýhodnější je odběr přímo v kanceláři ČEPES (místnost 235) nebo v sekretariátu Společenstva drobného podnikání (místnost 234) v Domě ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 (u Karlova mostu, tramvaj 17 a 18). Po dohodě zasíláme publikace poštou.

Komentáře jsou uzavřeny.