Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Biopraktik

Úvodem k této části nutno vzít na vědomí, že biopraktik naléčí, ale pomáhá energeticky
harmonizovat klienta a tím posiluje (obnovuje) regenerační schopnosti klienta
.Vedení ČEPES proto již od roku 2005 prosazuje činnost biopraktika (dříve bioenergetika či bioenergoterapeuta) jako osobní služby.

Najednání Sektorové rady pro osobní služby dne 2.11.2010 obdržel Ing. Bažant úkol předložit tzv. Rodný list k dílčí kvalifikaci (DK) biopraktik, kterým by byla zdůvodněna potřeba řešit DK v roce 2011.
Z takto vypracovaného rodného listu pro DK biopraktik zveřejňujeme zdůvodnění navrženého termínu zpracování.

V současnosti počet osob provozující tuto činnost dosahuje v ČR pravděpodobně několik tisíc. Přesný počet nelze stanovit protože je provozována pod hlavičkou jiných živností především jako masáže, dále pod hlavičkou živnosti volné, činnost 78 poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu nebo v rámci poskytování různých poradenských služeb.
Činnost biopraktika je založena na jeho citlivosti a na empatii ke klientům. Počátečním vzděláváním tyto kompetence nelze získat. K provozování živnosti, je třeba dosáhnout takové dovednosti, aby dosažené výsledky byly prokazatelné. Biopraktik dále potřebuje prokázat odborné znalosti potřebné k výkonu povolání i zabezpečení osobní bezpečnosti.
Kompetence biopraktika je možno ověřovat nejen na základě pocitů klientů, ale i exaktně, využitím specializovaných přístrojů. V rámci hodnotícího standardu bude požadavek zdůrazněn.
Tato kvalifikace má v českých zemích staletou tradici a veřejnost o ni projevuje trvale dlouhodobý zájem. Z dřívější doby je známa pod pojmy jako „přikládání rukou“ nebo „bezdotykové masáže“.
Předpokládáme, že tuto kvalifikaci budou využívat především OSVČ, i když uplatnění mohou biopraktici nacházet i v organizacích a zařízeních zabývajícími se službami pro regeneraci .
Činnost biopraktika je na příklad v Polsku uznávána jako řemeslo a v číselníku povolání je vedena jako osobní služba pod názvem bioenergoterapeut a číslem 51402 usnesením polského ministra prací a soc. věcí ze dne 2.12.2002. Polský svaz řemesel (obdoba naší HK ČR) společně s Řemeslnickou komorou vypracoval zkušební standardy, které polské Ministerstvo Edukaciji Narodovoj i Sportu (naše MŚMT) odsouhlasilo. Polské standardy jako podklad budou využity i při vypracování kvalifikačního a hodnotícího standardu dílčí kvalifikace biopraktik.
Významným cílem je zkvalitnění služeb biopraktika. V současnosti poskytuje tyto služby několik tisíc osob. Proto zavedení dílčí kvalifikace biopraktik do NSK2 a ověřování jeho schopností na základě zákona č. 179/2006 Sb. se jeví jako nejlepší ochrana veřejnosti před působením špatných, případně nepoctivých poskytovatelů služeb.
Zařazení biopraktika do NSK2 pomůže i při spolupráci s obdobnými zahraničními organizacemi a institucemi v Polsku, Rusku, Německu i Bulharsku při řešení společných problémů. O tom, že o naši práci je zájem v zahraničí, svědčí zapojení našich zástupců do výzkumu EUROHEALS organizovaný Universitní klinikou ve Freiburgu v letech 2003 až 2004. Na základě dosažených výsledků obdrželi naši zástupci v roce 2005 z této kliniky certifikát o úspěšném zapojení do výzkumu.
Jako přílohu přikládáme dva dokumenty, které potvrzují tyto skutečnosti: schopnosti biopraktika jsou realitou a možno je exaktně prokázat. První dokument se týká jedné odborné dovednosti a byl součástí úspěšného oponentního řízení VŠCHT Praha v roce 1988. Druhý dokument ukazuje na to, že po působení biopraktika může dojít u klienta k pozitivním změnám. Jedná se o tři grafy. Tyto grafy byly vypracovány německým přístrojem SEGMENT-ELEKTROGRAF, který měří kožní odpor z několika míst na lidském těle. Graf čís 6 představuje zdravého člověka, graf čís.1 patří klientovi s chronickou únavou (jedna z dovedností biopraktika) před působením senzibila a graf čís. 2 patří témuž klientovi po

působení. I laik poznává, že působením došlo k významné energetické harmonizaci organizmu.
Mediální kampaní seznámíme veřejnost s cíly, které chceme dosáhnout zařazením dílčí kvalifikace do NSK2. Nabídneme zároveň vedením regeneračních center a zařízení možnost zaměstnávat biopraktiky s ověřenými schopnostmi na základě standardů NSK2 (osobní služby).

Následně je popsán způsob ověřování schopností biopraktika, které bylo prakticky ověřeno na IV Mezinárodním vědeckém kongresu zdraví lidstva v mileniu, konaném v Praze 15. – 17-10-2011.

VYUŽITÍ MEDICÍNSKÉHO DIAGNOSTICKÉHO PŘÍSTROJE OBERON

Nezbytnou podmínkou úspěšného zařazení profese biopraktik do Národní soustavy povolání je věrohodné prokázání jeho osobních schopností pro poskytování služeb. Je známo, že v každé profesi se nacházejí nejen dobří a poctiví pracovníci, ale i nedobří. U profese biopraktik jde ještě o závažnější problém, protože nedobří zneužívají svízelné situace klientů ke svému obohacení. Proto potvrzení schopností je o to závažnější, protože biopraktik (senzibil) při harmonizování energetického systému klienta působí něčím, co není možné změřit nějakým přístrojem. A právě tato situace nahrává (mimo dalších) nepoctivcům.
Česká psychoenergetická společnost (ČEPES) na základě dřívějších zkušeností má pro tuto situaci řešení. V letech 1993 až 1995 totiž vypracovávala návrh zákona o „Komoře odborných léčitelů“ a základním požadavkem poslanců, kteří měli tento návrh prosazovat v Parlamentu ČR, bylo, abychom současně s ním předložili konkrétní věrohodný způsob ověřování praktických odborných způsobilostí senzibila. Poslanci si tehdy navržený způsob ověřovali na pracovišti MUDr. Miroslava Pekárka na přístroji Bicom porovnáním energetických změn, ke kterým došlo u klienta po působení sensibila. Přitom si ověřili i tu skutečnost, že biologické působení sensibilem (biopraktikem) není pouze pouhým energetickým „dobíjením“, ale i ovlivněním regeneračního procesu organismu.
K dalšímu potvrzení této možnosti došlo v roce 1997, kdy jsme vybírali vhodné sensibily pro výzkumný úkol „Ověřování podpůrných metod biologické resonance při standardní léčbě CFS (Syndromu chronické únavy)“. Schopnosti sensibila se ověřovaly opět u MUDr. Miroslavy Pekárka, tentokrát na přístroji Segment-Elektrograf.. Tehdy jsme vybírali ze skupiny 10 sensibilů, o kterých jsme předpokládali, že budou úspěšnými při působení na nemocné s diagnózou Syndrom chronické únavy. Pro tento úkol splnilo předpoklad pouze 30 %, a to ti, kteří působili na klienta jako prostředníci tj. ti, kteří při působení omezují svoji vůli a chtění na minimum. Na zveřejněných grafech je vidět, že senzibil-prostředník při působení značné ovlivnil energetický systém klienta.

Na základě těchto zkušeností považuje vedení ČEPES exaktní ověřování schopností biopraktika diagnostickými medicínskými přístroji nejen za možné, ale i za vhodné. Vyhodnocování provádí operátor přístroje. Použité medicínské diagnostické přístroje musí být založeny na měření energetických veličin (potenciály, kožní odpor atd.). Nevhodné jsou přístroje používané ve většině zdravotnických zařízeních, které zobrazují orgánové změny.
Pro potvrzování schopností bude využíváno medicínských diagnostických přístrojů, které budou v době zařazení biopraktika do NSP na trhu. V současně době se jedná o přístroj Oberon, a proto bude následovat popis metodiky při použití tohoto přístroje. Počítáme s tím, že ověřování bude zabezpečeno na dvou pracovištích, při čemž jedno bude v Praze a druhé na Moravě.

< p>Obrázky přístroje – ukázka Oberonu a klientky se sluchátky

METODIKA OVĚŘOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ BIOPRAKTIKA POUŽITÍM PŘÍSTROJE OBERON

PODSTATA VYUŽITÍ PŘÍSTROJE

Přístroj měří energetickou nerovnováhu energetických drah (meridiánů). Měří se potenciály konkrétního klienta a srovnávají se s potenciály zdravého člověka (hodnoty potenciálů zdravého člověka byly do přístroje programově vloženy).
Diagnostické zařízení je založeno na spektrální analýze vířivých magnetických polí libovolného biologického objektu a umožňuje sledovat tělesný stav prostřednictvím změn vlnových charakteristik tělesných tkání. Dosahuje přesnosti 80 % a odhaluje i raná stádia patologických procesů, která jsou těžko odhalitelná jinými diagnostickými metodami.

POPIS PŘÍSTROJE

Skládá se z počítače s programem pro vyhodnocování, obrazovky pro grafické zobrazování orgánů a dvou křivek vytvořených nerovnováhou potenciálů klienta a zdravého člověka, a tiskárnou pro vytištění zjištěné nerovnováhy v grafické i tištěné podobě.
Přístroj vyrobila firma Metavital GmbH v Hamburku s certifikací v kategorii medicínského přístroje ve třídě II A dle EU normy 93/42/EWG. Přístroj je založen na výzkumech a patentech ruského Institutu praktické psychofyziky v Omsku.

MOŽNOSTI PŘÍSTROJE

Software umožňuje zjišťovat energetickou nerovnováhu celkového organismu nebo jednotlivých orgánů nebo funkčních struktur.
Pro ověřování schopností biopraktika se provádí nejprve diagnóza celkového organismu a zjišťuje se nejvíce narušený orgán.
Potom biopraktik harmonizuje celý organismus klienta se zaměřením na nejvíce postižený orgán.
Operátor přístroje provádí následnou celkovou diagnózu se zaměřením na nejvíce poškozený orgán, zjištěný při úvodní diagnóze.
Hodnocení úspěšnosti působení se provádí porovnáním hodnot nejvíce poškozeného orgánu při vstupní diagnóze a závěrečné. Na závěr předává operátor osvědčení a tištěné protokoly týkající se porovnávaného orgánu. Tyto materiály obdrží předseda zkušební komise při zkoušce jako doklad schopnosti o věrohodném ovlivňování stavu klientů.
Všechny protokoly o provedené diagnóze zůstávají uchovány ve středisku oprátora, který ověření schopností provádí.
Cena za provedení ověření činí v současné době 1 200 Kč. Pokud testovaná osoba si bude přát další informace, hradí si je po domluvě s operátorem.

POSTUP PŘI OVĚŘOVÁNÍ

1. Žadatetel o ověření svých biopraktických schopností si sám zabezpečuje osobu (klienta), na které bude demonstrovat svoje praktické schopnosti. Současně doporučujeme samostatný (odloučený) příchod na ověřovací pracoviště.
2. Předseda zkušební komise sjednává s operátorem ověřovacího pracoviště termín (totožný s termínem zkoušky) i cenu ověřování.
3. Po skončení ověřování si předseda zkušební komise převezme od operátora ověřovacího pracoviště potřebné dokumenty pro zkoušku biopraktika (osvědčení a tištěný protokol)

Biopraktik používá „Osvědčení“ na svém pracovišti jako potvrzení vlastních schopností.