Get Adobe Flash player

Nekonvenční medicína

O MAGNETOTERAPII A JEÍM VÝZNAMU PRO ČLOVĚKA

Nejprve je třeba si uvědomit, že život člověka od prvopočátku stvoření závisí na zemském magnetickém poli. Byl to však teprve výzkum, který potvrdil nezbytnost magnetického pole pro lidský organismus. Když v roce 1972 se posádka Apolla 17 vrátila po delším pobytu ve vesmíru na planetu Země, nebyla schopna jakéhokoliv pohybu. Vědci a lékaři byli ohromeni tím, co se to vlastně stalo. A ještě větší šok zažili, když kosmonauti po několika dnech se začali normálně pohybovat a po zjištění, že příčinou potíží byla absence magnetického zamského pole.
Před 25ti léty byl zahájen mezinárodní výzkum léčivých účinků magnetického pole pod vedením MUDr. Jiřího Jeřábka, který byl v roce 1996 vyhodnocen na půdě Královské lékařské univerzity v Londýně vědci a odborníky z celého světa. Magnetoterapie byla zde vyhodnocena jako „léčebná metoda 21. století“.

Co je magnetoterapie ?
V minulosti šlo především o působení statického magnetického pole na lidský organizmus. Využívalo se přírodního magnetizmu některých hornin, například magnetovce, později pak umělých permanentních magnetů. Dnes však již existují elektronické přístroje, které vytvářejí nízkofrekvenční pulzní magnetické pole s výraznými léčebnými účinky. Toto pulzní magnetické pole je pro člověka, stejně tak jako pro zvířata, naprosto neškodné. Naopak, jeho vliv na živý organizmus je příznivý.
Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole pozitivně ovlivňuje biochemické a biofyzikální reakce v buňkách
i mezi buňkami živého organizmu, zlepšuje průchodnost buněčných membrán, která je vlivem onemocnění narušena. Výsledkem tohoto procesu je skutečnost, že buňky jsou ve zvýšené míře zásobovány kyslíkem a dalšími účinnými látkami, zlepší se proces látkové výměny. Ovlivňování živých buněk zaznamená centrální nervový systém, který prostřednictvím imunitního systému zahájí samoléčebné procesy v organizmu.
Magnetoterapie je tedy doplňková metoda k obvyklým léčebným postupům a stále častěji nachází své uplatnění v lázeňství a léčebné rehabilitaci.

Hlavní účinky přístroje :
• Urychlení regenerace buněk
• Zmírnění bolesti (analgetický efekt)
• Zpomalení zánětlivých procesů
• Urychlení procesů hojení
• Rozšíření cév
• Odstranění svalového napětí
• Odstranění otoků
• Posílení a zlepšení imunitního systému
• Harmonizace vegetativního nervového systému
• Posílení a stabilizace kostní tkáně
• Stabilizace krevního tlaku
• Zmírnění kloubních a svalových bolestí
• Snížení spotřeby léků

Známé a klinicky testované jsou účinky u těchto onemocnění:
• Artróza
• Spondylóza
• Zlomeniny
• Morbus Bechtěrev
• Degenerativní změny kostí
• Revmatizmus, dna
• Bolesti hlavy (migrény)
• Onemocnění plotýnek
• Otoky a záněty
• Poruchy krevního oběhu
• Poúrazové stavy
• Poruchy látkové výměny
• Zhmožděniny a popáleniny
• Poruchy trávení

Z publikace prom. bioložky Izabely Klímové „Tvář magnetoterapie“ poukazujeme na hlavní účinky pulsní magnetoterapie.
První základní vlastností magnetických polí je regenerace na buněčné úrovni. Značné množství populace trpí bolestmi, které jsou vyvolány degenerativními změnami kloubů, revmatickým onemocněním, otoky. Tyto problémy jsou doprovázané nejen omezenou pohyblivostí, ale ztrátou sebejistoty, úzkostí a sníženou mentální výkonností. Na základě regenerace buněk dochází k zamezení nadměrného vysychání kloubního maziva a obnovuje se poškozená tkáň orgánů.
Další vlastností pulsní magnetoterapie jsou protizánětlivé účinky. Mikroby, které byly vystavené opakovaně účinklům pulsní magnetoterapie, postupně degenerovaly a ztrácely svojí reprodukční schopnost. Účinky byly zaznamenány nejen u akutních zánětů, ale i u chronických.
Třetí pozitivní účinek se nazývá analgetický (protibolestivý). Bolesti hlavy, pohybového aparátu, různých orgánů, představují zdravotní problém, který trápí opakovaně populaci a často v intenzitě, která brání v plnění běžných a pracovních povinností. Je nutno také poznamenat, že samotná pulsní magneroterapie je bezbolestná, čímž se stává žádanější.
Mezi další účinky patří vasodilatace. Cévní systém se v magnetickém poli dostává do optima, což má velký význam při léčbě vysokého nebo nízkého tlaku. Dochází k dilataci cév, což vede ke zlepšení prokrvení tkání i kapilár. Zrychlí se odvod zplodin látkové výměny, usazenin, cholesterolu a residuí z léků.
Významnou vlastností pulsní magnetoterapie je hojivý účinek. Hojivé účinky se prokázaly nejen u kostí ale i u tkání. Hojivé účinky jsou téměř o 50% rychlejší, pokles pooperačních komplikací zánětlivé povahy je více než 60% ní.
Nezanedbatelný je protiedémový účinek. Následkem působení pulsní magnetoterapie se pročišťuje lymfatický systém a otoky mizí během krátké doby. Zlepšuje se pružnost lymfatických cév a redukce objemu otoku o 20 až 50 %.

Zdá se, že se jedná o skoro zázračnou léčebnou metodu. Bohužel, existují vyjímky, kdy ji nemůžeme použít. Především u nemocných, kteří mají voperovaný kardiostimulátor anebo berou léky ke snížení srážlivosti krve. Také ji nemůžeme použít při jakémkoliv krvácení. Musíme být velice opatrni i u onkologických případů.

SMĚRNICE PRO VÝBĚR SENSIBILŮ PRO VÝZKUMNÉ ÚČELY OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI JEJICH PŮSOBENÍ NA NEMOCNÉ S DIAGNOZOU CFS (syndrom chronické únavy) – ROK 1997 až 1999.
Onemocnění je provázeno disharmonií nemocného, což se projevuje v určitých oblastech fyzického těla energetickou nedostatečností nebo naopak nadbytečností. Tato energetická nevyváženost je spojena se sníženou imunitou a častými virovými onemocněními. V důsledku dlouhodobosti onemocnění bývá silně narušena psychika nemocného. Onemocnění je provázeno bloky psychickými i energetickými, které ztěžují a prodlužují dobu potřebnou pro regeneraci.
Česká psychoenergetická společnost (ČEPES) společně s Natur Centrem Salvea (NCS) se podílely na ověřování účinnosti podpůrných metod (biologické rezonance a biorezonanční přístrojové terapie) při léčbě CFS běžnými lékařskými postupy a medicinskými prostředky.
Základním úkolem ověřování se zjišťovalo, jakým způsobem podpůrná metoda ovlivňuje uzdravovací proces nemocného. Především se jednlo o tyto parametry:
• kolika pacientům zařazeným do ověření pomohla
• u kolika pacientů došlo ke zkrácení uzdravovacího procesu.
Do ověřování metody BR (biologická rezonance) bylo nutno zapojit sensibily, u nichž byl objektivně prokázán pozitivní vliv na nemocného s diagnózou CFS.
K výběru a zařazení sensibilů sloužily tyto faktory:
a. osobní pocity nemocných při a po působení léčitele
b. segment diagram (S-gram), jako výsledek vyšetření nemocného na přístroji Segment Elektrograf (SEG)
c. protokol z vyšetření přístrojem BICOM
d. výsledky laboratorních vyšetření.
ad a) Pocity nemocných mají malou vypovídající schopnost pro objektivní posuzování účinnosti BR metody. Vypovídají však věrohodně o vztahu nemocný – sensibil. Jsou projevem skutečnosti, že působení je reálné a že je možno přistoupit ke druhému (dalšímu) kontrolnímu vyšetření nemocného na přístroji SEG, při kterém se již mohou projevit výsledky působení léčitele na S-gramu. Pocity nemocného mají pozitivní vliv i pro nemocného, protože zesilují jeho víru v uzdravení a ovlivňují pozitivně uzdravovací proces. Současně je třeba vést v patrnosti, že existuje určité procento nemocných, kteří nebudou mít žádné pocity.
ad b) S-gram obsahuje vypovídající údaje o nemocném z vyšetřování na přístroji Segment Elektrograf (SEG). Tento přístroj byl základním přístrojem pro ověření metody BR. Každý nemocný po zařazení do projektu a absolvování vstupních procedur se podrobil základnímu vyšetření na tomto přístroji. Po jednom až třech působeních sensibila se nemocný podrobil dalšímu kontrolnímu vyšetření na SEG. Porovnání prvního a druhého S-gramu sloužilo k posouzení sensibila a jeho zařazení do projektu. Všechna kontrolní vyšetření na SEG, včetně závěrečného, se konala nejdříve 2 hod. a nejdéle 24 hod. po působení léčitele.
ad c) Přístroj BICOM byl určen především pro terapeutické účely. V ojedinělých případech by mohl být využíván i pro kontrolní účely.
ad d) Výsledky laboratorních vyšetření teprve po více působeních mohly podat informaci o pravděpodobném účinku sensibila.

Ing. Vlastimil Bažant

HODNOCENÍ VÝZKUMNÉHO ÚKOLU „OVĚŘENÍ PODPŮRNÝCH METOD BR (biologické rezonance) a BPT (biorezonanční přístrojové terapie) PŘI STANDARDNÍ LÉČBĚ CFS (syndrom chronické únavy)“ – Dopisy pacientů

Čtenáře upozorňujeme na to, že výraz „biologická rezonance“ odpovídá výrazu „působení mentální energie“ používaného v rámci výzkumných úkolů PEL (Psychoenergetické laboratoře – výzkumného pracoviště VSCHT Praha v letech 1980 až 1991).

Za součást vyhodnocení výzkumného úkolu „Ověřování podpůrných metod při standardní léčbě CFS“ považují autoři projektu i dopisy přímých účastníků výzkumu.
Na závěr výzkumu byli požádáni účastníci ověřování metody BR, kteří výzkum dokončili, aby zodpověděli několik otázek a aby dovolili jejich odpovědi přiložit k výzkumné zprávě a zveřejnit je v časopisech i na Internetu. Čtenářům zprávy sdělujeme, že uvádíme jenom začáteční písmena jmen pisatelů, úplná jména i adresy jsou uloženy v ČEPES a bez svolení pisatelů dopisů nebudou nikdy zveřejněny. Účastníci výzkumu odpovídali na tyto otázky:
1. Proč jste se rozhodl(a) zapojit (případně na čí popud) do výzkumu BR?
2. Využil(a) jste již před výzkumem služeb léčitelů nebo jiných alternativních postupů (akupunktura, homeopatie, atd.) a s jakými výsledky?
3. Co hodnotíte kladně na výzkumu?
4. Co by se mělo ještě zlepšit?
5. Jak hodnotíte svůj zdravotní stav po skončení výzkumu, co jste schop(en)na v oučasnosti zvládnout?
6. Náklady na výzkum jednoho účastníka činily zhruba Kč 5 000,-. Byl(a) byste ochot(en)ná tuto částku zaplatit z vlastních zdrojů, pokud byste předpokládal(a) dosažení současného stavu?
7. Jak se Vám jevila a co Vám dala spolupráce léčitel – lékař během výzkumu?
8. Doporučujete tuto metodu i ostatním nemocným CFS?
9. Došlo během výzkumu k omezení léků (lékařem?). O kolik (v % nebo Kč)?

P. 2. 11. 2000
1. Můj dlouhodobě špatný zdravotní stav mě přivedl v roce 1989 do plného invalidního důchodu. Vyřazení z pracovního procesu bylo nevyhnutelné, ale můj zdravotní stav se nadále zhoršoval. V podstatě jsem už nebyla schopna zastoupit ani ty nejjednodušší práce v rodině, péče o dvě malé děti pro mě byla naprosto vyčerpávající. Nepřekonatelná, smrtelná únava, stálé několik let trvající teploty, trvalé bolesti, časté infekty a vážné neurologické potíže zúžily můj život na pár kroků po bytě a lůžko. Od samého počátku jsem se léčila u mnoha lékařů. Jedna diagnóza stíhala druhou, ale konečný závěr? Všechno a nic. Co tedy léčit. Asi v polovině svého onemocnění jsem se dostala k lékaři, který po určitých vyšetřeních stanovil diagnózu, jedinou a jasnou, CFS. Vzhledem k době, po kterou CFS již trval a nebyl akceptován léčebný postup, došlo k tak velkým změnám, trvalým změnám. Po určité době léčby klasickým způsobem mi byla dána možnost zúčastnit se výzkumu a ověřování pomocných léčebných metod, spolupráce lékaře a léčitele. Protože jsem chtěla začít znovu alespoň přijatelně žít, pracovat a vychovat dvě malé děti, tuto nabídku jsme s velkou nadějí přijala.
2. Před tímto výzkumem jsem již měla zkušenosti s léčitelem. Jsem přesvědčená, že v nejkritičtějších letech, kdy jsem prodělala několik operací, vždy s velkými komplikacemi a následným dlouhodobým zhoršením celkového zdravotního stavu, to byl právě on, kdo mi dal sílu, energii toto vše zvládnout, jeho působení urychlilo hojení operačních ran a ulevovalo od bolesti. Moje zkušenost s akupunkturou je také pozitivní. Po těžkých zánětech periferních nervů se mi díky akupunktuře vrátila alespoň částečná citlivost končetin. Akupunkturu jsem absolvovala u lékaře klasické medicíny. Tenkrát jsem ještě nic neplatila. Kdybych si to měla hradit sama, nemohla bych se tímto způsobem léčit (rozvedená, dvě malé děti, plný invalidní důchod).
3. Obrovský význam a přínos tohoto výzkumu vidím především v tom, že konečně vznikly ověřené podklady o tomto druhu alternativní léčby při léčbě pro klasickou medicímu neléčitelné choroby. Důkaz pro laickou a hlavně lékařskou veřejnost, že existuje způsob, jak pomoci takto nemocným. Tento výzkum je velkou nadějí pro nemocné, která doposud téměř chyběla. Na svém těle jsem poznala úžasné účinky této metody. Nemalou otázkou je zde i ušetření obrovské částky finančních prostředků, které se vynakládají na zbytečná a pro pacienta velice invazivní vyšetření, zbytečné předepisování neúčinných léků, velké množství pracujících v dlouhodobých pracovních neschopnostech a konečně plné invalidní důchody, jako následek zatím jen velmi malého úspěchu při léčení takto nemocných.Nemalou otázkou je i sociální postavení takto nemocných. Nedůvěra lékařů, ztráta pracovního místa, rozpadlé rodiny.
4. Co zlepšit? Byla jsem a jsem spokojená. Určitě by si tato činnost a lidé, kteří se jí věnují zasloužili lepší prostředí, adekvátní tomu, co jejich pomoc pro takto nemocné znamená. Ale to už by mohl býti i bod k zamyšlení pro pacienty.
5. Můj zdravotní stav se již po několika působeních začal zlepšovat. První výsledky působení léčitele jsem zaznamenala velice záhy. Příliv energie, síly, po přechodném zhoršení – snížení intenzity bolesti.
Po skončení výzkumu:
a) pracuji na poloviční úvazek, jako jednatel společnosti (před – nemyslitelné)
b) snížení počtu infektů, komplikací po nich, rychlejší vyléčení
c) snížení intervalů (někdy až vymizení), kdy mě nemoc upoutávala na lůžko
d) přijatelná doba nutného odpočinku (přes den)
e) zvládnutí péče o rodinu a domácnost na 70 % (před – 0 %)
f) stravovat se příjemnějším způsobem (před – přísně šetřící dieta)
g) schopnost chodit, psát, (před – jen těžko a s bolestmi)
h) zlepšení kvality spánku a odpočinku
i) harmonizace psychického stavu
j) zlepšení paměti, koncentrace
k) snížení tělesné teploty jen na lehce zvýšenou
6. V době, kdy jsem se účastnila výzkumu jsem byla vděčná a překvapená, že jsem tuto nabídku dostala a nemusela jsem si nic hradit. Jak již jsem psala byla jsem v tu dobu téměř bez prostředků. V současné době, kdy už částečně pracuji vím s jistotou, že bych neváhala plně si hradit tento způsob léčby. Protože jsem začala zase žít a ne přežívat. K čemu jsou peníze, když není zdraví. A navíc se člověk naučí mnoho nového, jak nakládat se svým životem, jak jednat, získá ucelenější pohled na celý problém a to jsou věci k nezaplacení, protože vše souvisí se vším.
7. Spolupráce léčitel – lékař je ideální spojení. Vědomosti, zkušenosti a um jednoho se doplňují s tímtéž druhého a jedině tak vzniká celek. Člověk není matematická formule, není jen z masa a kostí.
8. Všem nemocným CFS tuto metodu vřele doporučuji. Čím dříve, tím lépe, dokud nedojde k úplnému vyčerpání organismu. Já jsem byla přesně ten případ a léčba byla přesto úspěšná.
9. Velkým úspěchem je také snížení omezení či vynechání léků ze strany lékaře. I když jsou pro mě některé léky ještě nezbytné. Pravidelně užívané léky asi v polovině trvání nemoci stály náš stát a mě jako pacienta přibližně Kč 1 000,- až 1 200,- za měsíc. Po ukončení výzkumu Kč 300,-.
Děkuji všem lidem, kteří našli odvahu, sílu, čas a ochotu zabývat se tímto problémem, děkuji lékařům, kteří byli přístupní tomuto výzkumu. Žádám laickou a lékařskou veřejnost, aby se otevřeli nabízené, ověřené metodě BR. Za všechny současné i budoucí pacienty děkuji.

– . P. 20. 11. 2000
1. Na doporučení MUDr. P. M., u které se léčím po prodělané lym. borelii a jiných nemocech.
2. Služeb léčitelů jsem nikdy nevyužila, ale na homeopatii jsem docházela s bércovým vředem, léčení proběhlo, ale ne s velkým účinkem.
3. Dříve pro velkou únavu jsem nebyla schopna zvládat domácí práce. Teď se to ale změnilo, můžu třeba celé dopoledne pracovat. Není to často, ale oproti dřívějšku se to nedá srovnat.
4. Pokud to bude situace a zdravotní stav vyžadovat, jsem ochotna na léčbu přispívat.
5. S každou novou návštěvou se má důvěrů k léčiteli zvyšuje. Má pro mě po stránce psychické kladný vliv. Tuto metodu doporučuji i ostatním nemocným.
6. Vzhledem k ostatním zdravotním problémům u mě nedošlo ke snížení léků.

L. J.
1. Zapojit jsem se rozhodla po přečtení článku v Regeneraci, kde jsem na grafu viděla, že po působení léčitele dochází k posunu onemocnění.
2. Před výzkumem jsem hledala a využila elektroakup. dle Vola, homeopatické přípravky – výsledky nebyly z mého hlediska kladné. Zde je otázka jestli jsem věřila osobě, která toto ošetření prováděla (ing. K. od. MUDr. J.). Reiki – p. N. – výsledky dobré, cítila jsem velké zlepšení. Potíží je finanční stránka.
3. Výzkum hodnotím velmi kladně. Myslím si, kdyby se pomohlo 1/3 nemocných zcela a ostatním alespoň částečně, je to klad.
4. Spolupráce s léčitelem velmi dobrá, zlepšení není třeba.
5. Po skončení výzkumu svůj stav hodnotím takto: jsem v polovičním invalidním důchodu, pracuji na zkrácený úvazek. Zaměstnání zvládám dobře. Domácí práce také, již nemám potřebu během dne tolik spát. Zmizela hlavně veliká únava, kdy jsem nebyla např. schopna rychlé chůze. Výpadky paměti nejsou již tak časté. V současnosti špatně spím, což ovšem souvisí s psychikou. Řekla bych, že život je nyní radostnější, těším se z toho, že mohu jít rychle.
6. Částku vynaloženou na výzkum, vzhledem k výsledkům, bych byla ochotna zaplatit. Protože si myslím, že předtím člověk vynaložil i více, hledání + vždy vynaložené peníze na doporučené prostředky.
7. Spolupráce léčitel – lékař byla kladná. Ale zde to velmi závisí na přístupu lékařů k těmto alternativním metodám. Myslím, že by měli být přístupní jako k doplňkové léčbě – snížení nákladů na léky, pacient potřebuje s někým promluvit (lékař ne vždy má dostatek času), na pacienta působí velmi kladně už jenom zájem o jeho osobu. Pan B. i MUDr. M. jsou báječní lidé a hodnotím je velmi kladně.
8. Tato metoda by měla více být prezentována alespoň v tisku o zdravém způsobu života. Protože se i ve své praxi (masáže, manikura) setkávám s lidmi nemocnými CFS a skoro všichni absolvují letité hledání příčiny potíží. A převážně končí v péči psychiatra, protože běžně stanovené postupy vyšetření bývají negativní.
9. Na počátku výzkumu náklady na léčení Kč 4 000,- na měsíc, imunosupesiva, vitamíny atd. Nyní na mne pojišťovna vynakládá polovinu, asi Kč 2 000,- . Přestala jsem i vyhledávat další léčitele, tudíž je i úspora v domácím rozpočtu. Pacient se naučí i sám si pomáhat a nečekat jenom zázrak od léků, vlastně odpovědnost za své zdraví. Toto by si mělo uvědomit Ministerstvo zdravotnictví, pojišťovny a uznat léčitele za spolupracovníky. Vrátit se alespoň k částečné úhradě: akupunktura, homeopatie.

Š. H.
1. Do výzkumu BR jsem se rozhodla zapojit z jedné strany na popud mého manřela, který mi řekl o existenci pana dr. P. a na druhé straně, že si s mými únavovými stavy běžná medicína nedokázala poradit
2. Ano, byla jsem u jednou u pana dr. J. v institutu celostní medicíny, ale odradilo mě to, že mi vlastně ani neřekl, jestli mi může pomoci a dal mi spoustu homeopatických léků, které mi na můj problém vůbec nepomohly a zaplatila jsem za tuto jedinou návštěvu cca Kč 3 000,
3. Kladně na výzkumu hodnotím to, že poprvé za celou tu dobu, co se potýkám s nemocí CFS, což bylo asi 2 roky, se mi dostalo pochopení a pomoci.
4. Od všech zúčastněných se mi dostalo opravdu takové kvalitní péče, že mě nenapadá nic, co by se dalo ještě zlepšit.
5. Můj zdravotní stav se asi po půl roce výzkumu začal viditelně zlepšovat, začala jsem si uvědomovat, že toho zvládám čím dál tím víc, jako je práce v domácnosti, nebo třeba celodenní jízda na horském kole na Šumavě, kde jsem byla na dovolené. Před 2 lety by to ještě nebylo možné. A pak jsem přišla do jiného stavu a můj zdravotní stav se zase poněkud zhoršil, což přičítám náročnosti těhotenství a předpokládám, že po porodu opět dojde ke zlepšení.
6. Ano, zaručeně bych byla ochotná tuto částku zaplatit z vlastních zdrojů, protože jsem od samého začátku věřila, že mi tato metoda pomůže ke zlepšení mého stavu.
7. Myslím si, že spousta lékařů, se kterými jsem přišla do styku je k léčitelům hodně skeptická a mám ty zkušenosti, že je lepší se před lékařem nezmiňovat o tom, že chodíte k léčiteli, protože by se Vám nedostalo ani takové péče, na kterou máte nárok. Myslím si, že lékaři se cítí léčiteli a alternativní medicínou ohroženi, a proto nechtějí o spolupráci s nimi ani slyšet. Je sice pár výjimek, kdy někteří lékaři propagují alternativní způsob léčby, ale těch je opravdu málo.
8. Ano, tuto metodu doporučuji zcela jistě i ostatním nemocným s CFS.
9. Léky, které jsem užívala předtím než jsem vstoupila do výzkumného programu, byly homeopatické přípravky z celostní medicíny dr. J. cca Kč 2 000,-, vitamínové přípravky cca Kč 600,- + vitamínové injekce cca Kč 150,-.
A nakonec bych ráda připsala, že děkuji mnohokrát, že jsem se mohla zúčastnit výzkumného programu CFS a chtěla jsem poděkovat za opravdu kvalitní péči a pomoc, která mi byla poskytnuta.

T. D. 11. 10. 2000
1. Do výzkumu BR jsem se rozhodla zapojit po přečtení vašeho letáčku v čekárně u MUDr. N. Tento letáček mne velmi zaujal a hned jsem na něj reagovala, jelikož jsem velmi potřebovala zlepšit svůj zdravotní stav, který nebyl v pořádku.
2. Před výzkumem jsem využila i jiných alternativních postupů včetně služeb léčitele. Homeopatické vyšetření přístrojem EAV jsem absolvovala opakovaně a též následné léčby, ovšem jen s krátkodobým efektem. Služeb léčitelů jsem využila 2 x (u p. T.), ovšem také bez efektu. On sám mě řekl, že neví, ale ne každému to zabírá na diagnózu CFS.
3. Na výzkumu hodnotím kladně:
a) vstupní přednášku před zahájením léčby, která byla pro mne velmi hodnotná a poučná
b) působení léčitelů, které bylo velmi, velmi účinné a postupně zlepšovalo můj zdravotní stav. Po třetím působení léčitelky jsem byla schopná dojet sama bez doprovodu z Kladna do Prahy na Novotného lávku.
c) Segmentové vyšetření před zahájením léčby, během léčby a po skončení léčby.
4. Nevím co by se mělo ještě zlepšit, já jsem byla spokojená.
5. Můj zdravotní stav je celkově zlepšen. Jsem samostatnější, dokážu se již opět orientovat v Praze a jezdím tam již sama bez doprovodu. Byla jsem světloplachá, nosila jsem tmavé brýle i ve večerních hodinách při pouličním osvětlení. Dnes již chodím bez tmavých brýlí a jenom při prudkém slunečním svitu v létě je nosím. Celková koncentrace se zlepšila. Mohu opět luštit křížovky a jsem schopná delší komunikace, psaní dopisů apod. – též jsem schopná delší dobu číst, orientovat se a vybírat zboží v supermarketu. Již nakupuji sama a domů přinesu menší nákupy. Na zahradě jsem schopná hrabat trávu, pleji záhony, zvládám i přesazování rostlin, sázení, včetně organizace těchto prací na zahradě. Jsem schopná absolvovat zajímavé přednášky, lépe snáším některé léky (vitamíny – celaskon, duovit, Magne B6). Běžné nachlazení zvládám bez ATB (antibiotik). Doba mezi užíváním ATB se prodloužila až na 13 měsíců z dřívějších 3 měsíců. Netrpím již dlouhotrvajícími průjmy. Vrátil se mi úsměv do tváře, dokážu se již hlasitě smát. Lépe zvládám únavu, ale někdy musím i celý den odpočívat – polehávat. Takových dnů je asi 3 – 4 za měsíc. Po chřipce a užívání ATB dojde ke zhoršení únavy, která trvá delší dobu.
6. Náklady na výzkum jednoho účastníka jsou přiměřené. Byla bych ochotná tuto částku zaplatit pokud bych předpokládala dosažení současného stavu.
7. Spolupráce lékaře s léčiteli je nutná a vzájemně se doplňuje. Toto mohu potvrdit na základě své zkušenosti při léčbě u MUDr. N. – imunologického centra pro léčbu CFS. Tato léčba je velmi kvalitní a účinná. Po působení léčitelů se můj zdravotní stav dále zlepšoval hlavně v oblasti psychiky, což mělo vliv i na somatiku. Myslím si, že v léčbě je potřeba ještě pokračovat.
8. Metodu BR doporučuji i ostatním nemocným CFS. Hlavně se domnívám, že je důležité tuto metodu co nejdříve aplikovat, aby se nemocní s CFS ušetřili velkého trápení.

S. V. 9. 11. 2000
1. O výzkumu jsem se dozvěděla od mé ošetřující lékařky MUDr. M. Na základě jejího doporučení jsem se výzkumu zúčastnila.
2. Zdravotní problémy jsem měla zhruba od roku 1990. Bohužel potíže se stále zhoršovaly. Stále jsem tápala, co se mnou vlastně je. Jelikož jsem navenek vypadala stále stejně, ve smyslu zdravý člověk, chápala jsem, že na lékaře jsem nutně působila jako hypochondr. Proto jsem využila příležitosti a navštívila 1. léčitele už v r. 1992, následovala další návštěva jiného léčitele v r. 1994. Následně jsem se rozhodla tento obor opustit, z jediného důvodu: oba léčitelé mi řekli, že jsem nemocná, ale odmítli mi říci, co mi vlastně je. Rozhodla jsem se, že budu dále bojovat se svým problémem sama. Moje zdravotní problémy se však stále prohlubovaly, už v roce 1998 jsem se cítila tak hrozně, že jsem občas pochybovala, zda jsem chopná nadále pokračovat jenom s použitím své vůle. Proto jsem využila návštěvy kineziologa, opakovaně po dobu 5 měsíců. V této době mi už byla CFS prokázána. Návštěvy na mě působily velmi dobře, bohužel terapeutka se odstěhovala.
3. Ce se týká přímo výzkumu, zpočátku jsem měla smíšené pocity, zejména ovlivněné skutečností, že mi byla prokázána další diagnóza – RS. Nevzdala jsem to, jsem ráda. S odstupem času a současnými pocity musím jen konstatovat, že léčitelka mi velmi pomohla. Kromě vitamínů a minerálů neužívám žádné léky. Můj zdravotní stav hodnotím tak, že jsem získala zpět své zdraví. Co se týká mého výkonu – vrátila jsem se zpět o spoustu let. Chodím do zaměstnání, zvládám veškeré domácí práce a běžné denní povinnosti. Mám odzkoušeno, že vydržím (nikoli stále) pracovat i 10 – 12 hodin v jednom dni. Každopádně spoustu věcí jsem se naučila – zejména relaxovat, naslouchat svému tělu.
4. Pokud má kdokoli zdravotní problémy, měl by využít veškeré dostupné prostředky k nabytí zdraví, mně osobně k tomu pomohlo léčitelství. Co se týká úhrady za výzkum, byla bych ochotná zaplatit i vyšší částku. Ovšem financování tohoto by mělo být vyřešeno jinak, jelikož kdysi jsem četla, že nejúčinnější pomoc je, pokud bude poskytnuta bezplatně.
5. Znám lékaře, kteří metodu léčitelství a léčitele akceptují, právě tak jsem se přesvědčila o tom, že léčitelé lékaře uznávají. Co se týká jejich vzájemné spolupráce, domnívám se nejsem schopna toto hodnotit.
6. Ostatním nemocným metodu doporučuji. Já sama jsem cítila už pár měsíců, že se blížím. Teď musím říci či napsat, je to tady. Jsem zdravá, trvá to už 2 týden a doufám, že mi to vydrží nejméně desítky let.

J. T. 2. 1. 2001
1. Do výzkumu BR jsem se zapojila na doporučení MUDr. M.
2. Samozřejmě navštěvuji MUDr. D., která mně též velice pomáhá homeopatií a akupunkturou.
3. Kladně na výzkumu hodnotím vše. Je to neuvěřitelné, jak tato metoda funguje a dokáže lidem pomoci.
4. Nedokáži se vyjádřit, co by se mělo ještě zlepšit.
5. Svůj zdravotní stav hodnotím velice kladně. Neužívám vlastně skoro žádné léky na které jsem doplácela větší finanční částkou. V současné době jsem schopna zvládnout více práce a cítím se vyrovnaná a velice klidná.
6. Tutu částku bych byla ochotná zaplatit, kdybych věděla, že dosáhnu současného zdravotního stavu.
7. Myslím si, že léčitel a lékař by měli spolupracovat dohromady. Je to trénovaný sehraný tým, který dovede dát toto do pořádného stavu.
8. Samozřejmě, že tuto metodu doporučuji i ostatním nemocným CFS. Jsem ochotná koncipovat mé krátké povídání jako podnět pro Ministerstvo zdravotnictví ČR.

MUDr. E. P. 17. 1. 2001
1. Léta jsem aktivně hledala informace o možnosti léčby CFS. Do výzkumu jsem se dostala na základě knížky Lékař a umění léčit, kterou koupil syn.
2. Některých alternativních metodách jsem věděla, ale z finančních důvodů je nemohla využít.
3. Skutečnost, že jsem byla zařazena do výzkumu, který je zdarma. Za výhodu BR zprostředkované léčitelem považuji za léčebně působící již sama osobnost léčitele, jeho jakoby mimoděk pronesené moudré věty, příjemné prostředí. Poznání některých dalších osobností, rozhovory s některými pacienty.
4. Nevím.
5. Zdravotní stav zlepšen. Frekvence infektů se snížila, průběh mírnější, trvají kratší dobu. Subjektivně se cítím odolnější. Ustoupily četné somatické obtíže – bolesti hlavy, v krku, na hrudi, svalů, kloubů, zimomřivost. Mohu číst, studovat, zaopatřit domácnost. Opět pracuji ve svém oboru na částečný úvazek.
6. Pokud bych měla finanční prostředky, ochotně bych léčbu zaplatila.
7. Všichni pracovníci angažovaní ve výzkumu na mě působili pozitivně. V osobnosti Pana léčitele jsem poznala dobro a moudrost.
8. O pozitivním účinku BR s lidmi hovořím.
9. Množství užívaných antibiotik, virostatik, imunomodulátorů jsem v roce 2000 spotřebovala o 60 % méně – asi Kč 9 800,-.

Napsat komentář

Středa 21. srpna 2019

Nová série článků

Vychází série článků, které si můžete stáhnout:
Dosud nevysvětlitelné fenomény

Srpen 2019
Po Út St Čt So Ne
« Čvc    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031