Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Ve světě

ROBERT GUSTAV JAHN

Děkan fakulty inženýrství a užitých technických věd na universitě v Princetonu. Robert G. Jahn, promoval na’fakultě strojního inženýrství r.1951, kandidaturu z fyziky získal roku 1953 a doktorát z fyziky roku 1955, všechno na universitě v Princetonu, New Jersey. Vyučoval na universitě v Bethlehemu (Pensylvánie) a na Kalifornském technologickém ústavu v Pasadeně a konečně od roku 1962 na universitě v Princetonu, kde je děkanem fakulty inženýrství a užitých technických věd a pracuje jako profesor nauk o kosmickém prostoru včetně atmosféry. Hlavní oblastí jeho vědecké práce je dynamika plynů o vysokých teplotách, kinetika ionisovaných plynů, dynamika plazmatu a plazmatické pohony. Jeho kniha Fyzika elektrického pohonu zůstává standartním dílem v této oblasti. Jeho zájem o psychické jevy sahá k jeho dohledu nad studentským projektem započatým roku 1977, a ačkoliv práce v této oblasti tvoří v současné době jen malou část jeho služební činnosti, dosáhl tam mezinárodního věhlasu.
Dr. Jahn obdržel cenu Curtise W. McGrawa za výzkum a je členem jak Americké fyzikální společnosti, tak Amerického aeronautického a astronautického ústavu. Působil v různých poradních sborech NASA a je členem a expředsedou kuratoria Spolku universit

PERSISTENČNÍ PARADOX PARAPSYCHOLOGICKÝCH JEVŮ

Následující seznam literatury souvisí s výňatkem z této publikace pojednávajícího o historii psychických (parapsychologických) jevů od dávné minulosti až do přítomnosti (80tých let minulého století).

Vybrané kapitoly knihy ke stažení zde>

LITERATURA
>
1. EBON M.: A history of parapsychology (Dějiny parapsycho¬logie). In: Psychic Explorations'(Psychické‘ výzkumy), ed. Mitohell E. D., Putnám, New York 1974.
2. GOULD A.: The Founders of Psychical ‚Research (Zakladatelé psychického’výzkumu). Schocken, New York 1968.
3. RHINE J. B. a kol.: Parapsychology from Duke to FRNM (Pa¬rapsychologie od Dukea až po FRNM). Parapsychology press, Durham, North Carolina 1965.
4. CARRINGTON H.: The Story of Psychic Science (Psychical Research) (Dějiny psychických věd /Psychický výzkum/). Washburn ives, New York 1931.
5. LE CLAIR R. C, ed.: The Letters of William James and Theo¬dore Flournoy (Dopisy Williama Jamese a Theodora Flournoy), foreword by Murphy Gardner (předmluva od Murphyho Gardnera). University of Wisconsin Press, Madison, Wis-cónsin 1968. .
6. WOLMAM B. B., ed.: Handbook of Parapsychology (Příručka parapsychologie). Van Nostrand Reinhold, New York 1977.
7. ROGO D. S.: Parapsychology, A Century of Inquiry (Para¬psychologie, sto let výzkumů). Taplinger, New York 1975.
8. HARTMAN F.: Paracelsus, Life and Prophecies (Paracelsus, život‘ a proroctví). Rudolf Steiner Publications, Maůvelt, New York 1973, s. 103-131.
9. BELL M.: Francis Bacon, Pioneer in Parapsychology (Fran-cis Bacon, průkopník parapsychologie). International Jour¬nal of Parapsychology (dále se zkracuje IJP), Vol. 6,
No. 2, jaro 1964, s. 199-208.
10. GLANVIL J.: Saduceisraus triumfálně poražený, úvod od C. O.- Parsonse. Faksimile a přetisky vědců (Facsimile and Reprints), faksimilovaná edice, Gainesville, Florida 1966, (původně vydáno r. 1689).
11. HAYNES R.: Philosopher king – The Humanist Pope Benedict XIV (Filosof král – humanistický papež Benedikt XIV). Weidenfeld and Nieholson, London, England 1970.
12. RICHET C.: La sugestion mentale en le calcul des probabilités (Mentální sugesce a počet pravděpodobnosti). Revue philosophique, No. 18, 1884, s. 608-674.
13. RICHET C: Further experiments in hypnotic lucidity or claiřvoyance (Další pokusy s hypnotickým zářením neboli jasnovidností). Proceeding of the Society for Psychieal Research (dále bude zkracováno: Proc. Soc. f. Psych. Res.), No. 6, 1889, s. 66-83.
14. SWEDENBORG E.: Divine Love and Wisdom (Božská láska a moudrost). Swedenborg Foundation, New York 1979.
15. TROBRIDGE G.: Swedenborg. Life and Teaching (Swedenborg. Život a učení). Swedenborg Foundation, New York 1976.
16. ROSS I.: President’s wife. Mary Tódd. Lincoln (Presidento¬va žena. Mary Todd Lincolnova). Putnám, New York 1973.
17. MYERS F. W. H.: Human Personality and the Survival of Bodily Death (Lidská osobnost a přežívání tělesné smrti). Zkrátil a vydal S. Smith, University Books, Secaucus, New Jersey 1961, původně publikováno ve 2 svazcích r. 1903.
18. BARRET W. F.: Appendix to the Report on though-reading
(Doplněk ke zprávám o čtení myšlenek). Proč. Soc. f. Psych Res., No. 1, 1882, s. 47-64.
19. LCDGE 0. J.: K některým pokusům přenášení myšlenek. Proč. Soc. f. Psych. Res., No. 2, 1884, s. 189-200.
20. American Society for Psychics Research (Americká společ¬nost pro psychický’výzkum). 5 W 73 Street, New York, 10023
21. JAMES W.: Human immortality. Two supposed objections to the Doctrine (Lidská nesmrtelnost. Dvě námitky proti dok¬tríně). Roughton Mifflin, Boston, Minnesota 1898.
22. Report of the Committeeon Mediumistie Phenomena (Zpráva výboru pro mediální jevy). In.: Proceedings of the Ameri¬can Society for Psychics Research (dále bude zkracováno: Proč. Am. Soc. f. Psych. Res.), No. 1, 1896, s. 102-106.
23. MURPHY G., EALLOU R. 0.: Williara James on Psychical Re¬search (William James o psychickém výzkumu). Viking Press, New York 1969.
24. JAMES W. Psychical‘ Research (Psychický’výzkum). In. : Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy (Vůle věřit a jiné eseje v Populární filosofii), Longmans, Green a spol., New York 189..
25. MYERS F. W. H.: Review of Human Personality and its Survival of Bodily Death (Zkoumání lidské osobnosti a jejího přežívání tělesné smrti). In.: Proč. Soc. f. Psych. Res., . No. 18. 1903, s. 23.
26. FREUD S.: A notě on the Unconscious in Psycho-Analysis (Poznámky k nevědomí v psychoanalýze). In.: Proč. Soc. f. Psych. Res., No. 26, 1912, s. 312-318.
27. FREUD S.: Studies in Parapsychology (Parapsychologické studie). Collier Books, New York 1963.
28. JUNG C. G.: Synchronicity (Současovost). Princeton University Press (Bollingen series, Volume 20) Princeton, New Jersey 1973.
29. JUNG C. G.: On the Psychology and Pathology of So-Called Occult Phenoraena (O psychologii a patologii tžv. okult¬ních jevů). Princeton University Press (Bollingen series, Volume 20), Princeton, New Jersey 1957, Původně publiko¬váno r. 1902 jako doktorská disertace na Universitě v Basileji.
30. JUNG C. G.: Memories, Dreams, Reflections (Vzpomínky, sně¬ní, úvahy).Ed. A. Jaffe, Vantage Books, New York 1965, s. 137.
31. PAULI W., JUNG C. G.: The interpretation of Nature and the Psyche (Interpretace přírody a psýché). Princeton University Press (Bollingen series, Volume 51), Princeton, New Jersey 1955.
32. EHRENWALD J,: PSI, Psychotherapy and Psychoanalysis (Pa¬rapsychologie, psychoterapie a psychoanalýza).. In.: Hand¬book of Parapsychology, ed. B. B. Wolman, zde poznámka 5. 6, Van Nostrand Reinhold, New York 1977, s. 529-5^0.
33. ULLMAN M.: Psychopathology and PSI Phenomena (Psychopatoiogie a parapsychologické jevy). In.: Handbook of Para¬psychology, ed. B. B. Wolman, zde poznámka č. 6, Van
Nostrand Reinhold, New York 1977, s. 557-574.
3^. PRATT J. G., RHINE J. B., STUART C. E., SMITH B. M.:
Extrasensory Perception After Sixty Years (Mlmosmyslové vnímání, šedesát leťvýzkumů). Holt ,■ Néw York 1940.
35. RHINE J. B.: N ew World of the Mind (Nový svět mysli). William Morrow and co., New York 1953.
36. RHINE J. B.: Progress in Parapsychology (Pokroky v para¬psychologii) . Parapsychology Press, Durham, North Carolina 1971.
37. RHINE J. B.: Mind over Matter: Psychokinesis (Mysl nad látkou: psychokineze). MacMillan, New York 1970.
38. RHINE J. B.: PSI and Psychology. Conflict and Solution (Parapsychologie. Konflikt a řešení). In::Journal óf Pa¬rapsychology (dále bude zkracováno: J. Parapsyeh.), No. 32, 1958, s. 101-128.
39. European Journal oř Parapsychology; International Journal of Parapsychology (mimo provoz); Journal of American Society for Psyohical Research; Parapsychologieal Review;
Proeeedings of the Society for Psychical Research; Journal for Parapsychology.
40. University a koleje’ve Spojených státech:
Chicago, Colorado, Columbia, CUNY, Delaware, Denver, Drexel, Duke, Finch, Harvard, Illinois, John^F. Kennedy, Kent State, Michigan, Missouri, Mundelein, Newark College of . Engineering, New Schoól fór Sociál Research, NYU, North Carolina, Oakland, Pittsburgh. Princeton, St. John’s, St. Joseph’s, South West Minnesota, Syracuse, UC Berkeley, UC Dávis, UC Irvine, UC Los Angeles, UC Santa Barbara, Virginia, Wesley, West Florida, West Georgia, Wisconsin, Yale, (Poznámka: jsou uváděny názvy universit, proto Často synonyma s americkými městy: CUNY = Central University of New York, NYU = New York University, UC = University of California).
Celkem je tedy ve Spojených státech čtyřicet jedna katede¬a pro studium parapsychologie.
University a koleje v ostatním světě:
Amsterdam, Andhra (Indie), Argentina, Benares, Bonn, Cam¬bridge, Chile, Copenhagén, Edinburgh, Freiburg, Ghana, Halifax, Island, Ústav C. G. Junga v Basileji, Leningrad, Leyden, Londýn, Loyola, Lund, McGill, Mnichov, Mysore (In¬die), Nový Jižní Wales, Oxford, Paříž, Peking, Rhodes, Jižní Afrika, Tasmánie, Tel Aviv, Utkal, Utrecht, Waršava, Waterloo, Zurich.
Celkem je tedy v .Evropě, Asii, Africe, Jižní Americe a Austrálii 35 kateder pro studium parapsychologie.
41. Seznam k dispozici na požádání. Bohužel v Princetonu
42. Výzkumné instituce, společnosti, ústavy a zařízení:
American Society for Psychic Research, New York, USA; Ballistic Research Laboratories, Aberdeen, Maryland, USA; Foundation for Research on the Nature of Man, Durham, North Carolina, USA;
Institut for Noetic Sciences, San Francisco, California,
USA:
Menninger Foundation, Topeka, Kansas, USA;
Midwest PSI Research Institute, Chicago, Illinois, USA;
Mind Sciences Foundation, San Antonio, Texas, USA;
Parapsychology Foundation, New York, USA;
Psychical Research Foundation, Durham, North Carolina, USA;
Psychophysical Research Laboratories, Princeton, New Jersey, USA;
Science Unliraited Research Foundation, San Antonio, Texas, USA;
SRI International, Menlo Park, California, USA;
Society for Psychical Research,. London, Anglie;
Forschungsinstitut für Psychotronik, West Berlin, SRN;
Mtasui Hospital, Kasahara, Japonsko;
Instytut farmakologyczny, Polska akademia nauk, Krakow, Polsko;
Shanghai Municipal Human Exception Function Research Society, Šanghaj , Čína;
Airresearch Company of California, California, USA;
Boeing Scientific Research Laboratories, USA.
43. PRATT J. G.: Soviet Research in Parapsychology (Sovětský parapsychologický výzkum). In: Handbook of Parapsychology, ed. B, B. Wolraan, zde reference č. 6, Van Nostrand Reinhold, New York 1977, s. 883-903.
44. NAUMOV E. K., VILENSKAJA L. V.: Bibliographies on Para¬psychology (Psychoenergetics) and Related Subjects (Biblio¬grafie parapsychologie (psychoenergetiky) a příbuzných oborů). Joint Publications Research Service, Arlington, Virginia 1972, původně publikováno v Moskvě r. 1971.
45. NAUMOV E. K., VILENSKAJA L. V.: Bibliography of Parapsy¬chology (Psychotronics, Psychoenergetics, Psychobiophysics) and Related Problems (Bibliografie parapsychologie /psychotroniky, psychoenergetiky, psychobiofyziky/ a pří¬buzných oborů). Literatuře published in USSR 1979, v ru¬kopise.
46. WORTZ E.C., BAUER A. J., BLACKWELDER R. F., EERKINS J. W., SOUR A. J.: An ihvestigation of Soviet Psychical Research (Bádání sovětského psychického výzkumu). In: Proceédings Speciál Session (The State of the Art in Psychic Research, Electro 77 Professional program), New York 19.-21.IV. 1977.
47. LEWIS A. J.‘: Výzkumná zpráva EW-76-011„ Airresearch Manufacturing Company of California, leden 1976 (dodatek k předchozí referenci).
48. JOHNSON M. (předseda) a kol.: Symposium: Current^Directions in European Parapsychology (Symposium: Dnešní směry v ev¬ropské parapsychologii). In: Research in Parapsychology 1978, Metuchen, Scarecrow Press, New Jersey 1979, s. 1-10.
49. OSTRANDER S., SCHROEDER L.S Psychic Discbveries Behind the Iron Curtain (Psychické objevy za železnou oponou). Englewood Cliffs, Prentice Halí, New Jersey 1970.
50. VASILEV L. L.: Experiments in Distant Influence'(Experi¬menty s dálkovým vlivem)„ Předmluva A. Gregory, Dutton, New York 1976.
51. MOSS T.: Psychic Research in Soviet Union (Psychický’výz¬kum’v Sovětském svazu). In: Psychic Explorations, ed. Mitchell E. D., J. White, Putnám, New York 1974, s. 469-486.
52. MCCONNELL R. A.: Parapsychology in the‘ USSR (Parapsycho¬logie’^ SSSR) . In: J. Parapsych., No. 39, 1975, s. 129-134.
53. ZINCHENKO V. P., LEONTYEV A. N., L0M0V B. F., LURIA A. R.: Parapsychology: Fiction or Reality? (Parapsychologie: Smyšlenka anebo skutečnost?). In: Voprosy filosofii, No. 9, s. 128-136, 1973.
54. ZHANG FENG: New Advances made in Study of Exceptional Human Functions (Nové pokroky’ve studiu výjimečných lidských funkcí). Ziran Zazki (nature Journal) -‚v Čínštině, No. 8,
Shanghai, August 1980, s. 606.
LITERATURA
1. EBON M.: A history of parapsychology (Dějiny parapsycho¬logie). In: Psychic Explorations'(Psychické‘ výzkumy), ed. Mitohell E. D., Putnám, New York 1974.
2. GOULD A.: The Founders of Psychical ‚Research (Zakladatelé psychického’výzkumu). Schocken, New York 1968.
3. RHINE J. B. a kol.: Parapsychology from Duke to FRNM (Pa¬rapsychologie od Dukea až po FRNM). Parapsychology press, Durham, North Carolina 1965.
4. CARRINGTON H.: The Story of Psychic Science (Psychical Research) (Dějiny psychických věd /Psychický výzkum/). Washburn ives, New York 1931.
5. LE CLAIR R. C, ed.: The Letters of William James and Theo¬dore Flournoy (Dopisy Williama Jamese a Theodora Flournoy), foreword by Murphy Gardner (předmluva od Murphyho Gardnera). University of Wisconsin Press, Madison, Wis-cónsin 1968. .
6. WOLMAM B. B., ed.: Handbook of Parapsychology (Příručka parapsychologie). Van Nostrand Reinhold, New York 1977.
7. ROGO D. S.: Parapsychology, A Century of Inquiry (Para¬psychologie, sto let výzkumů). Taplinger, New York 1975.
8. HARTMAN F.: Paracelsus, Life and Prophecies (Paracelsus, život‘ a proroctví). Rudolf Steiner Publications, Maůvelt, New York 1973, s. 103-131.
9. BELL M.: Francis Bacon, Pioneer in Parapsychology (Fran-cis Bacon, průkopník parapsychologie). International Jour¬nal of Parapsychology (dále se zkracuje IJP), Vol. 6,
No. 2, jaro 1964, s. 199-208.
10. GLANVIL J.: Saduceisraus triumfálně poražený, úvod od C. O.- Parsonse. Faksimile a přetisky vědců (Facsimile and Reprints), faksimilovaná edice, Gainesville, Florida 1966, (původně vydáno r. 1689).
11. HAYNES R.: Philosopher king – The Humanist Pope Benedict XIV (Filosof král – humanistický papež Benedikt XIV). Weidenfeld and Nieholson, London, England 1970.
12. RICHET C.: La sugestion mentale en le calcul des probabilités (Mentální sugesce a počet pravděpodobnosti). Revue philosophique, No. 18, 1884, s. 608-674.
13. RICHET C: Further experiments in hypnotic lucidity or claiřvoyance (Další pokusy s hypnotickým zářením neboli jasnovidností). Proceeding of the Society for Psychieal Research (dále bude zkracováno: Proc. Soc. f. Psych. Res.), No. 6, 1889, s. 66-83.
14. SWEDENBORG E.: Divine Love and Wisdom (Božská láska a moudrost). Swedenborg Foundation, New York 1979.
15. TROBRIDGE G.: Swedenborg. Life and Teaching (Swedenborg. Život a učení). Swedenborg Foundation, New York 1976.
16. ROSS I.: President’s wife. Mary Tódd. Lincoln (Presidento¬va žena. Mary Todd Lincolnova). Putnám, New York 1973.
17. MYERS F. W. H.: Human Personality and the Survival of Bodily Death (Lidská osobnost a přežívání tělesné smrti). Zkrátil a vydal S. Smith, University Books, Secaucus, New Jersey 1961, původně publikováno ve 2 svazcích r. 1903.
18. BARRET W. F.: Appendix to the Report on though-reading
(Doplněk ke zprávám o čtení myšlenek). Proč. Soc. f. Psych Res., No. 1, 1882, s. 47-64.
19. LCDGE 0. J.: K některým pokusům přenášení myšlenek. Proč. Soc. f. Psych. Res., No. 2, 1884, s. 189-200.
20. American Society for Psychics Research (Americká společ¬nost pro psychický’výzkum). 5 W 73 Street, New York, 10023
21. JAMES W.: Human immortality. Two supposed objections to the Doctrine (Lidská nesmrtelnost. Dvě námitky proti dok¬tríně). Roughton Mifflin, Boston, Minnesota 1898.
22. Report of the Committeeon Mediumistie Phenomena (Zpráva výboru pro mediální jevy). In.: Proceedings of the Ameri¬can Society for Psychics Research (dále bude zkracováno: Proč. Am. Soc. f. Psych. Res.), No. 1, 1896, s. 102-106.
23. MURPHY G., EALLOU R. 0.: Williara James on Psychical Re¬search (William James o psychickém výzkumu). Viking Press, New York 1969.
24. JAMES W. Psychical‘ Research (Psychický’výzkum). In. : Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy (Vůle věřit a jiné eseje v Populární filosofii), Longmans, Green a spol., New York 189..
25. MYERS F. W. H.: Review of Human Personality and its Survival of Bodily Death (Zkoumání lidské osobnosti a jejího přežívání tělesné smrti). In.: Proč. Soc. f. Psych. Res., . No. 18. 1903, s. 23.
26. FREUD S.: A notě on the Unconscious in Psycho-Analysis (Poznámky k nevědomí v psychoanalýze). In.: Proč. Soc. f. Psych. Res., No. 26, 1912, s. 312-318.
27. FREUD S.: Studies in Parapsychology (Parapsychologické studie). Collier Books, New York 1963.
28. JUNG C. G.: Synchronicity (Současovost). Princeton University Press (Bollingen series, Volume 20) Princeton, New Jersey 1973.
29. JUNG C. G.: On the Psychology and Pathology of So-Called Occult Phenoraena (O psychologii a patologii tžv. okult¬ních jevů). Princeton University Press (Bollingen series, Volume 20), Princeton, New Jersey 1957, Původně publiko¬váno r. 1902 jako doktorská disertace na Universitě v Basileji.
30. JUNG C. G.: Memories, Dreams, Reflections (Vzpomínky, sně¬ní, úvahy).Ed. A. Jaffe, Vantage Books, New York 1965, s. 137.
31. PAULI W., JUNG C. G.: The interpretation of Nature and the Psyche (Interpretace přírody a psýché). Princeton University Press (Bollingen series, Volume 51), Princeton, New Jersey 1955.
32. EHRENWALD J,: PSI, Psychotherapy and Psychoanalysis (Pa¬rapsychologie, psychoterapie a psychoanalýza).. In.: Hand¬book of Parapsychology, ed. B. B. Wolman, zde poznámka 5. 6, Van Nostrand Reinhold, New York 1977, s. 529-5^0.
33. ULLMAN M.: Psychopathology and PSI Phenomena (Psychopatoiogie a parapsychologické jevy). In.: Handbook of Para¬psychology, ed. B. B. Wolman, zde poznámka č. 6, Van
Nostrand Reinhold, New York 1977, s. 557-574.
3^. PRATT J. G., RHINE J. B., STUART C. E., SMITH B. M.:
Extrasensory Perception After Sixty Years (Mlmosmyslové vnímání, šedesát leťvýzkumů). Holt ,■ Néw York 1940.
35. RHINE J. B.: N ew World of the Mind (Nový svět mysli). William Morrow and co., New York 1953.
36. RHINE J. B.: Progress in Parapsychology (Pokroky v para¬psychologii) . Parapsychology Press, Durham, North Carolina 1971.
37. RHINE J. B.: Mind over Matter: Psychokinesis (Mysl nad látkou: psychokineze). MacMillan, New York 1970.
38. RHINE J. B.: PSI and Psychology. Conflict and Solution (Parapsychologie. Konflikt a řešení). In::Journal óf Pa¬rapsychology (dále bude zkracováno: J. Parapsyeh.), No. 32, 1958, s. 101-128.
39. European Journal oř Parapsychology; International Journal of Parapsychology (mimo provoz); Journal of American Society for Psyohical Research; Parapsychologieal Review;
Proeeedings of the Society for Psychical Research; Journal for Parapsychology.
40. University a koleje’ve Spojených státech:
Chicago, Colorado, Columbia, CUNY, Delaware, Denver, Drexel, Duke, Finch, Harvard, Illinois, John^F. Kennedy, Kent State, Michigan, Missouri, Mundelein, Newark College of . Engineering, New Schoól fór Sociál Research, NYU, North Carolina, Oakland, Pittsburgh. Princeton, St. John’s, St. Joseph’s, South West Minnesota, Syracuse, UC Berkeley, UC Dávis, UC Irvine, UC Los Angeles, UC Santa Barbara, Virginia, Wesley, West Florida, West Georgia, Wisconsin, Yale, (Poznámka: jsou uváděny názvy universit, proto Často synonyma s americkými městy: CUNY = Central University of New York, NYU = New York University, UC = University of California).
Celkem je tedy ve Spojených státech čtyřicet jedna katede¬a pro studium parapsychologie.
University a koleje v ostatním světě:
Amsterdam, Andhra (Indie), Argentina, Benares, Bonn, Cam¬bridge, Chile, Copenhagén, Edinburgh, Freiburg, Ghana, Halifax, Island, Ústav C. G. Junga v Basileji, Leningrad, Leyden, Londýn, Loyola, Lund, McGill, Mnichov, Mysore (In¬die), Nový Jižní Wales, Oxford, Paříž, Peking, Rhodes, Jižní Afrika, Tasmánie, Tel Aviv, Utkal, Utrecht, Waršava, Waterloo, Zurich.
Celkem je tedy v .Evropě, Asii, Africe, Jižní Americe a Austrálii 35 kateder pro studium parapsychologie.
41. Seznam k dispozici na požádání. Bohužel v Princetonu
42. Výzkumné instituce, společnosti, ústavy a zařízení:
American Society for Psychic Research, New York, USA; Ballistic Research Laboratories, Aberdeen, Maryland, USA; Foundation for Research on the Nature of Man, Durham, North Carolina, USA;
Institut for Noetic Sciences, San Francisco, California,
USA:
Menninger Foundation, Topeka, Kansas, USA;
Midwest PSI Research Institute, Chicago, Illinois, USA;
Mind Sciences Foundation, San Antonio, Texas, USA;
Parapsychology Foundation, New York, USA;
Psychical Research Foundation, Durham, North Carolina, USA;
Psychophysical Research Laboratories, Princeton, New Jersey, USA;
Science Unliraited Research Foundation, San Antonio, Texas, USA;
SRI International, Menlo Park, California, USA;
Society for Psychical Research,. London, Anglie;
Forschungsinstitut für Psychotronik, West Berlin, SRN;
Mtasui Hospital, Kasahara, Japonsko;
Instytut farmakologyczny, Polska akademia nauk, Krakow, Polsko;
Shanghai Municipal Human Exception Function Research Society, Šanghaj , Čína;
Airresearch Company of California, California, USA;
Boeing Scientific Research Laboratories, USA.
43. PRATT J. G.: Soviet Research in Parapsychology (Sovětský parapsychologický výzkum). In: Handbook of Parapsychology, ed. B, B. Wolraan, zde reference č. 6, Van Nostrand Reinhold, New York 1977, s. 883-903.
44. NAUMOV E. K., VILENSKAJA L. V.: Bibliographies on Para¬psychology (Psychoenergetics) and Related Subjects (Biblio¬grafie parapsychologie (psychoenergetiky) a příbuzných oborů). Joint Publications Research Service, Arlington, Virginia 1972, původně publikováno v Moskvě r. 1971.
45. NAUMOV E. K., VILENSKAJA L. V.: Bibliography of Parapsy¬chology (Psychotronics, Psychoenergetics, Psychobiophysics) and Related Problems (Bibliografie parapsychologie /psychotroniky, psychoenergetiky, psychobiofyziky/ a pří¬buzných oborů). Literatuře published in USSR 1979, v ru¬kopise.
46. WORTZ E.C., BAUER A. J., BLACKWELDER R. F., EERKINS J. W., SOUR A. J.: An ihvestigation of Soviet Psychical Research (Bádání sovětského psychického výzkumu). In: Proceédings Speciál Session (The State of the Art in Psychic Research, Electro 77 Professional program), New York 19.-21.IV. 1977.
47. LEWIS A. J.‘: Výzkumná zpráva EW-76-011„ Airresearch Manufacturing Company of California, leden 1976 (dodatek k předchozí referenci).
48. JOHNSON M. (předseda) a kol.: Symposium: Current^Directions in European Parapsychology (Symposium: Dnešní směry v ev¬ropské parapsychologii). In: Research in Parapsychology 1978, Metuchen, Scarecrow Press, New Jersey 1979, s. 1-10.
49. OSTRANDER S., SCHROEDER L.S Psychic Discbveries Behind the Iron Curtain (Psychické objevy za železnou oponou). Englewood Cliffs, Prentice Halí, New Jersey 1970.
50. VASILEV L. L.: Experiments in Distant Influence'(Experi¬menty s dálkovým vlivem)„ Předmluva A. Gregory, Dutton, New York 1976.
51. MOSS T.: Psychic Research in Soviet Union (Psychický’výz¬kum’v Sovětském svazu). In: Psychic Explorations, ed. Mitchell E. D., J. White, Putnám, New York 1974, s. 469-486.
52. MCCONNELL R. A.: Parapsychology in the‘ USSR (Parapsycho¬logie’^ SSSR) . In: J. Parapsych., No. 39, 1975, s. 129-134.
53. ZINCHENKO V. P., LEONTYEV A. N., L0M0V B. F., LURIA A. R.: Parapsychology: Fiction or Reality? (Parapsychologie: Smyšlenka anebo skutečnost?). In: Voprosy filosofii, No. 9, s. 128-136, 1973.
54. ZHANG FENG: New Advances made in Study of Exceptional Human Functions (Nové pokroky’ve studiu výjimečných lidských funkcí). Ziran Zazki (nature Journal) -‚v Čínštině, No. 8,
Shanghai, August 1980, s. 606.
v