Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Stanovy

Stanovy pobočného spolku Česká psychoenergetická společnost

Hlava I
Úvodní ustanovení

1. Česká psychoenergetická společnost (dále jen ČEPES) je pobočným spolkem spolku
Společenstva drobného podnikání, IČ: 00506702, se sídlem Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1.

2. V souladu se zákonem č. 89/2013 Sb., Občanský zákoník, přijímá ČEPES tyto stanovy,
které zcela nahrazují dosavadní platné stanovy ČEPES.

3. ČEPES je dobrovolný, nezávislý, samosprávný, nepolitický svazek členů založený
k naplňování společných zájmů členů s působností na území České republiky.

Hlava II
Název a sídlo

Česká psychoenergetická společnost, pobočný spolek
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Hlava III
Účel a poslání

Článek 1

1 . Účelem a posláním ČEPES je sdružovat telestéty, léčitele, osoby se zvláštními schopnost-
mi a občany se zájmem o poznání a využití psychoenergetiky.

2. Činnost ČEPES spočívá zejména v:
– rozšiřování nejnovějších poznatků z psychoenergetiky a jejich uplatňování v praxi,
– vytváření podmínek pro otevřenou odbornou diskusi k řešení otázek rozvoje jednotlivých
oborů psychoenergetiky,
– vzdělávání členů ČEPES i ostatních zájemců v jednotlivých oborech psychoenergetiky,
– spolupráci s organizacemi, institucemi a osobami, jejichž činnost se dotýká jednotli-
vých oborů psychoenergetiky a psychotroniky,
– výzkumné činnosti.

Článek 2

Svého účelu a cílů ČEPES dosahuje:
– pořádáním přednášek, školení, kursů, seminářů a odborných akcí,
– poskytováním informací v odborných časopisech a ve vlastních publikacích,
– poskytováním telestézických služeb občanům i organizacím,
– poskytováním konzultací a bezdotykových masáží,
– shromažďováním informací o současném rozvoji daného oboru a vytvářením
odborné knihovny,
– spoluprací s jinými organizacemi, která bude zabezpečována smluvně,
– zajišťováním zahraničních styků a spolupráce,
– organizováním a účastí na experimentálním výzkumu v oboru interakcí
člověka s objekty živé i neživé přírody.

Hlava IV.
Organizační struktura

1. Nejvyšším orgánem ČEPES je valná hromada.

2. Statutárním orgánem je vedení, které působí jako kolektivní orgán. Vedení je voleno
valnou hromadou. V čele vedení stojí předseda, kterého ze svého středu volí vedení.

Hlava V.
Členství, práva a povinnosti členů

Článek 1
Vznik a zánik členství v ČEPES

1. Vznik členství
Členem se může stát každý bezúhonný občan starší 18 let, který podal přihlášku a zaplatil
členský příspěvek. O přijetí rozhoduje statutární orgán a valná hromada. Výši členského
příspěvku stanovuje valná hromada na návrh statutárního orgánu. Seznam členů ČEPES
není veřejně zpřístupněn.

2. Členství zaniká
– písemným odhlášením člena
– vyškrtnutím pro neplnění základních povinností člena
– neplacením členského příspěvku po dobu delší dvou let
– úmrtím člena
– vyloučením v případě závažného porušení stanov ČEPES (způsob se řídí § 239 až 242
zákona č. 89/2013, v platném znění)
O vyloučení člena podává zprávu valné hromadě statutární orgán.

Článek 2
Stížnosti na jednání člena

1. V případě stížnosti profesního nebo etického rázu vznesené proti členu ČEPES, jmenuje
statutární orgán tříčlennou etickou komisi z odborníků znalých daného problému.

2. Etická komise prošetří oprávněnost stížnosti a návrh usnesení s jeho odůvodněním předloží
vedení ČEPES v písemné podobě k rozhodnutí. Vedení ČEPES všechna rozhodnutí etické
komise s jejich odůvodněním shromažďuje pro nejbližší jednání valné hromady.

3. Vedení ČEPES písemně seznámí člena s obsahem stížnosti vznesené proti němu. Dotčený
člen bude mít možnost se ke stížnosti vyjádřit, případně i k usnesení etické komise.

4. Vedení ČEPES připraví pro jednání valné hromady všechna přijatá rozhodnutí a pří-
slušné podklady k vydaným rozhodnutím, a to za celé uplynulé funkční období.

Článek 3
Práva a povinnosti

1. Člen ČEPES má právo
– podílet se na všech formách činnosti ČEPES,
– využívat výhod plynoucích z členství v ČEPES,
– podávat návrhy, připomínky, stížnosti a obracet se s dotazy na orgány ČEPES,
– volit a být volen do orgánů ČEPES a pracovat v odborném aktivu ČEPES,
– členové ČEPES, kteří se významně zasloužili o rozvoj spolkové činnosti mohou být
jmenováni čestnými členy ČEPES.

2. Člen ČEPES je povinen
– dodržovat stanovy ČEPES a plnit přijaté úkoly a závěry,
– platit členský příspěvek včas a ve stanovené výši,
– řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen nebo jmenován,
– nepoškozovat svojí činností dobré jméno ČEPES, ale naopak je upevňovat, a to jak
v ČR, tak i v zahraničí.

Hlava VI.
Orgány ČEPES

Orgány ČEPES jsou:
a) valná hromada
b) vedení
c) kontrolní komise

Článek 1

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČEPES. Do její působnosti náleží:
a) rozhodování o změně stanov
b) volba členů vedení
c) volba členů kontrolní komise
d) odvolání člena vedení
e) rozhodování o zrušení, sloučení ČEPES
f) rozhodování o vyloučení člena
g) schvalování zprávy o činnosti a hospodaření ČEPES za uplynulé období
h) schvalování rozpočtu na další období
i) schvalování výše členského příspěvku na další období
j) schvalování odborného zaměření ČEPES na další období
k) schvalování čestného členství

2. Valná hromada je svolávána vedením nejméně jedenkrát do roka. Vedení svolá zasedání mimořád-
né valné hromady z podnětu alespoň třetiny členů ČEPES nebo kontrolní komise ČEPES.
Nesvolá-li vedení zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo pod-
nět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady ČEPES sám.

3. Valná hromada se svolává dopisem všem členům nebo jinou vhodnou formou (e-mail, webová
pozvánka, apod.) ve lhůtě 15 dnů před dnem konání. Oznámení o konání valné hromady musí
obsahovat datum, čas, místo konání a program.

4. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové ČEPES. Členové vedení jsou povinni
zúčastnit se valné hromady. Valné hromady se mohou podle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na
základě předchozího souhlasu vedení, nemají však právo hlasovat.

5. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti většiny členů ČEPES. Usnesení k jednotlivým bodům
programu se přijímá většinou hlasů přítomných v čase hlasování.

6. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je valná hromada usnášeníschopná. Poté zajistí volbu předsedy
zasedání, zapisovatele, ověřovatele zápisu a usnesení a případně volební komise.

7. O průběhu konání valné hromady se sepíše zápis, který podepíše předseda nebo jím pověřený člen
vedení.

8. Není-li valná hromada usnášeníschopná, může svolavatel svolat po 30 minutách či do 30 dnů od
neuskutečněné valné hromady náhradní valnou hromadu s nezměněným programem. Náhradní
valná hromada může přijímat usnesení za účasti libovolného počtu členů, nejméně však 10 členů,
včetně členů vedení.

Článek 2

Vedení je kolektivním statutárním orgánem ČEPES a je pětičlenné.
a) Je nejvyšším řídícím a výkonným orgánem ČEPES mezi valnými hromadami a za svoji činnost
odpovídá valné hromadě. Na své první schůzi po skončení valné hromady volí ze svého středu
předsedu a místopředsedu a pověřuje jednotlivé členy vedení řízením příslušných odborných
úseků.
b) Plní usnesení valné hromady a vytváří podmínky pro odbornou činnost členů.
c) Připravuje pro valnou hromadu zprávu o činnosti, hospodaření za uplynulé období a připravu-
je plán činnosti a rozpočet na příští období.
d) Projednává stanoviska, doporučení a zprávy kontrolní komise.
e) Spolupracuje s výkonnou radou Společenstva drobného podnikání. Pro zabezpečení běžných
organizačních, administrativních a účetních prací využívá sekretariátu Společenstva
na základě smlouvy, která podrobně stanoví rozsah prací a jejich cenu. K úhradě smluvní
ceny je využíváno příjmů ve výši stanovené rozpočtem ČEPES.
f) Projednává s výkonnou radou Společenstva financování úkolů, na které nemá dostatek
prostředků.
g) Zajišťuje spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi v oblasti psychoenergetiky.
h) Napomáhá k ustavení odborných sekcí.
j) Skládá se z členů zvolených valnou hromadou.
k) Volí šéfredaktora a redakční radu Zpravodaje. Šéfredaktor má právo účastnit se
schůzí vedení s hlasem poradním.
l) Vedení rozhoduje hlasováním, nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
Všichni členové vedení jsou oprávněni hlasovat. Při nerozhodnosti hlasování rozhoduje
hlas předsedy.
m) Odpovídá za svolání a organizování valné hromady.
n) Řeší personální otázky včetně vyloučení nebo vyškrtnutí člena, které předkládá ke
schválení valné hromadě.
o) Člen vedení nesmí byt členem vedení jiné organizace téhož zaměření.

Článek 3

Kontrolní komise je kontrolním a revizním orgánem ČEPES a sleduje
a) dodržování stanov
b) plnění usnesení valné hromady
c) účelnost vynakládaných finančních prostředků.
Je nezávislá na ostatních orgánech ČEPES, zasedá podle potřeby a za svoji činnost odpoví-
dá valné hromadě. Členové kontrolní komise se mohou zúčastnit podle potřeby jednání
vedení. Žádný člen kontrolní komise nemůže být členem jiného voleného orgánu ČEPES.
Komise je tříčlenná.

Článek 4
Funkční období

Funkční období členů volených orgánů ČEPES je tříleté.

Hlava VII.
Předseda

1. V čele vedení stojí předseda, který je statutárním zástupcem ČEPES a jedná jeho jménem navenek
samostatně. Předseda je za výkon své funkce odpovědný valné hromadě.

2. Předsedu volí vedení ze svého středu na 3leté funkční období.

3. Výkon funkce předsedy je neslučitelný s výkonem jiné funkce v ČEPES.

4. Předseda jedná a podepisuje tak, že za své jméno připojí označení a název ČEPES.

5. Předseda je povinen poskytovat informace členům na valné hromadě o činnosti ČEPES.

Hlava VIII.
Zásady hospodaření

1. ČEPES hospodaří na základě vlastního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

2. Zdrojem příjmů jsou:
a) členské příspěvky,
b) poplatky za účast na kursech, školeních a seminářích,
c) příjmy z osvětové, kulturní a propagační činnosti,
d) příjmy z hospodářské činnosti,
e) příspěvky a podpory od státních, družstevních a soukromých institucí našich i zahraničních,
f) dary.

3. Předseda zřizuje a zodpovídá za bankovní účet ČEPES.

4. S prostředky ČEPES hospodaří v rozsahu svého oprávnění předseda a vedení.

5. ČEPES povede účetnictví/daňovou evidenci dle příslušných právních předpisů. Za vedení je zodpo-
vědný předseda. Ten je oprávněn pověřit jeho vedením jinou osobu, která je způsobilá k vedení
účetnictví.

Hlava IX.
Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou.

Hlava X.
Zánik

ČEPES zaniká buď dobrovolným rozpuštěním, nebo zánikem dle platných právních předpisů.

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou ČEPES dne 28. Března 2015

Předseda ČEPES Ing. Vlastimil Bažant

Komentáře jsou uzavřeny.