Česká psychoenergetická společnost (dále jen ČEPES) je dobrovolné, nezávislé, zájmové nepolitické občanské sdružení s působností na území ČR. Došlo k ustanovení ČEPES jako samostatného pobočného spolku Společenstva drobného podnikání a ke změnám ve fakturačních údajích a účtu.
IČO: 01917544
Číslo účtu 115-2085550237/0100

Byla založena v roce 1991. Klade si za cíl pokračovat v činnostech Psychoenergetické laboratoře, katedry VŠCHT Praha, která určovala v letech 1976 – 1990 směry výzkumů v oblasti psychoenergetiky v naší republice. Od roku 1997 je ČEPES registrována v Mezinárodním středisku pro nadace a organizace.

ČEPES sdružuje telestéty (proutkaře), členy praktikující různé tradiční metody a činnosti nekonveční medicíny, numerology a zájemcE o tyto obory. Členové společnosti usilují o poznání a rozvíjení lidských schopností a jevů, které jsou již po tisíciletí účelně využívány v lidské činnosti. Od vzniku organizace v roce 1991 do dnešních dob prošlo členskými řadami na 1200 lidí.

ČEPES šíří nejnovější poznatky z psychoenergetiky, napomáhá vytvářet podmínky pro rozvoj poznání v jednotlivých oblastech činnosti, vzdělává své členy i ostatní zájemce v oboru a spolupracuje s organizacemi, institucemi a osobami, jejichž činnost je obdobného charakteru.

Významně se podílí na snaze právně zabezpečit činnosti svých členů jako uznávané profese. V roce 1993 až 1995 vedení ČEPES vypracovalo návrh zákona „O výkonu povolání odborných léčitelů a o České komoře odborných léčitelů“. I když tento zákon nebyl poslaneckou sněmovnou přijat, poslanci kteří na tomto návrhu spolupracovali, prosadili v rámci novely Živnostenského zákona (dále ŽZ), že lidoví léčitelé mohou podnikat jako živnostníci podle ŽZ. Toto ustanovení platilo od 1. 1. 1996 až do 28. 2. 2001. I v současnosti je značné úsilí vedení ČEPES zaměřeno na to, aby některé tradiční činnosti našich členů byly zařazeny do Národní soustavy povolání a klasifikací.

ČEPES na Valné hromadě každoročně hodnotí dosažené výsledky a schvaluje zaměření činnosti na další rok. Společnost na veřejnosti zastupuje předseda. Převážná část činností se realizuje v Praze, některé v regionu severní Čechy (Ústí nad Labem) a Morava (Bystřice pod Hostýnem). Vedení ČEPES sídlí v Domě ČSVTS na adrese Novotného lávka 5, Praha 1 116 68., tel 221 082 252, fax 221 082 289 a e-mail:cepes@cepes.cz

VEDENÍ ČEPES ZVEŘEJŇUJE ZPRÁVU O ČINNOSTI ZA ROK 2018 A NÁVRH ZAMĚŘENÍ ČINNOSTÍ NA ROK 2019 PRO SEZNÁMENÍ ČLENŮ ČEPES S DOKUMENTY, KTERÉ BUDOU PROJEDNÁVÁNY NA VALNÉ HROMADĚ 2. 3. 2019

Zpráva o činnosti ČEPES za rok 2018

Dobrý den dámy a pánové,

v souladu se stanovami se dnes dostáváme k vyhodnocení činnosti ČEPES za rok 2018 a ke stanovení úkolů na rok letošní. Předkládaná zpráva obsahuje rozbor dosažených výsledků podle základních dokumentů, schválených Valnou hromadou, a to „Zaměření činnosti na rok 2018“ a „Usnesení“. Po vyhodnocení jednotlivých činností vedení konstatuje, že převážná část úkolů stanovených Valnou hromadou byla v průběhu roku 2018 plněna včetně hlavního úkolu – právního zabezpečení psychoenergetických profesních kvalifikací.

Vyhodnocení jednotlivých činností

A. Právní zabezpečení profesních kvalifikací

Profesní kvalifikace „Detekce anomálií zemské kůry“

Na základě plánu činností na rok 2018 jsme uskutečnili revizi profesní kvalifikace „Detekce anomálií zemské kůry“. Revize se týkala především změny způsobu průběhu zkoušky a požadavku na vzdělání autorizované osoby. Pokud se týká změn v průběhu zkoušky, jako první probíhá ověření odborných dovedností v terénu a teprve potom ověřování znalostí teoretických – odborné zkoušky vyžadují, aby adept byl v nejlepší kondici psychické i fyzické. Revizi uskutečnila pracovní skupina ve složení Ing. Vlastimil Bažant, Ing. Aleš Vaněk, Ing Jan Dolejš a Ing. Petr Hauer. Stvrzovateli se stali: pan Petr. Gara, paní Renata Šímová a pan Josef Pomališ. Za pomoci Ing. Evy Haňkové z NÚV se podařilo upravit text standardu tak, že byl v červnu 2018 schválen SR pro osobní služby a následně i TOŘ (tým řízení a organizace) veřejné zakázky NSK2020.
V druhé polovině roku 2018 se vedení rozhodlo o požádání autorizace právnické osoby pro ČEPES a přesvědčilo pana Jaroslava Vavryse, aby se stal zástupcem právnické autorizované osoby pro profesní kvalifikaci „Detekce anomálií zemské kůry“. Pokud proces autorizace proběhne podle našeho předpokladu, počítáme, že se následně pan Petr Gara stane AOs pro tuto kvalifikaci pro Moravu. Podání žádosti o autorizaci bylo zpožděno onemocněním jak předsedy ČEPES, tak pana Jaroslava Vavryse.

Profesní kvalifikace „Odborný pracovník v přírodním harmonizování lidského organismu“

Dne 18.10.2017 jsme obdrželi sdělení TOŘ, ve kterém bylo uvedeno, že naše nesouhlasné argumenty k postoji MŠMT, byly předány k opětovnému posouzení pracovníkům MŠMT.

15. února MŠMT: 2017 obdržel předseda ČEPES toto vyjádření Mgr. Kláry Bezděkové, ředitelky odboru dalšího vzdělávání
Vážený pane inženýre,
Plně sdílím stanovisko Mgr. Třískové a jsem v souladu se zamítnutím tohoto rodného listu.
Je zásadní rozdíl v tom, zda je kvalifikace či pracovní pozice zařazena do NSP nebo do NSK.
NSP je v podstatě jen registr profesí, které jsou praktikované na trhu práce, bez ohledu na míru regulace. Popis kompetencí v NSP není nijak obligatorně vyžadován, je na zaměstnavateli, zda vůbec NSP využije ve své práci.
PK o kterou máte zájem nicméně při vložení do NSK vyžaduje aktivitu rezortů, dáváme v takovém případě palec i na samotný obsah a průběh zkoušky, vč. principu, že je nutné kompetence objektivně ověřit.
U Vámi navrhované kvalifikace je absolutně nepředstavitelné, že by byla tato PK schválena poradou vedení MŠMT.
Navrhovaná kvalifikace má dopady na zdravotní stav jedince, u těchto hraničních kvalifikací nepovolujeme jejich zařazování do NSK. Nicméně to nebrání, aby byly uvedeny v NSP.

S pozdravem

Mgr. Klára Bezděková
ředitelka odboru

Na základě tohoto vyjádření tj., že „Odborný pracovník v přírodním harmonizování lidského organismu“ může být řešen v rámci NSP (Národní soustava povolání), jsme přepracovali rodný list pro povolání a zaslali na FDV (Fond dalšího vzdělávání) MPSV k zařazení do zpracování. Od Ing. M. Buňky (z FDV) jsme obdrželi odpověď, že rodný list byl projednán řídícím týmem NSP a byl zařazen do zásobníku prací NSP.
Další vývoj a řešení bylo ovlivněno přednáškou předsedy na téma „Věda a duchovní svět“ na Husitské teologické fakultě UK v květnu a dalšími poznatky ve vztahu „Zdroj“ a „prostředník“ z roku 2018. Považujeme proto za velice prospěšné projednat s vedoucími pracovníky fakulty možnosti spolupráce pro řešení povolání „Odborný pracovník v přírodním harmonizování lidského organismu“ v rámci NSP.

Úloha HK ČR při zabezpečování prací v rámci NSK2
Plně se potvrdila užitečnost být pobočným spolkem Společenstva drobného podnikání a být Autorizovaným živnostenským společenstvem HK ČR pro obor psychoenergetika.
Za pomoci HK ČR chceme též vylepšit vztahy mezi námi a MŠMT ČR především NÚV, kde můžeme navázat na dobrou spolupráci při revizi „Detekce anomálií zemské kůry“..

Poskytování služeb veřejnosti
K podpoře našeho úsilí, a to nejúčinnějšího, patří poskytování bioenergetických služeb, které se praktikovaly v průběhu roku 2018 na Novotného lávce. Nejenže se tak získávají podporovatelé Společnosti, ale služby jsou i významným zdrojem finančního zajištění její činnosti. V roce 2018 zabezpečily ČEPES z %.

B. Zájmová, odborná a badatelská činnost

V této kapitole budou rozebírány tyto akce: kurzy, spolupráce s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, přednášky a semináře.

Proutkařské kurzy
V roce 2017 se pro nedostatek zájmu neuskutečnil ani jediný kurz. Bylo to způsobeno i nedostatkem učitelů a i tím, že chceme příští kurzy zaměřit na nové standardy schválené revizí.
.
Spolupráce s VÚMOP
Nepřerušili jsme kontakt s pracovníky VÚMOP v Pardubicích. Pokusili jsme se v roce 2018 získat Ing Milana Čmelíka jako AOs pro profesní kvalifikace „Detekce anomálií zemské kůry“. Bohužel již je AOs pro jiné profese a proto nemůže být AOs pro naši profesi.

Semináře
V roce 2018 jsme uskutečnili dva semináře v Praze a jednu přednášku v Plzni. Tyto akce plně souvisejí s profesní kvalifikací „Odborný pracovník v přírodním harmonizování lidského organismu“.
Jsme si plně vědomi toho, že pro uvedenou profesní kvalifikaci je nutné zajistit vhodné pracovníky s ověřenými odbornými dovednostmi. V rámci učebního plánu počítáme s využitím cvičení pro prohloubení citlivosti vnímání energií rukami s cílem aktivovat odborné dovednosti. Pro cvičení jsme upravili stávající texty, ve kterých se používala vizualizace. Zůstalo jediné cvičení, sloužící ke zbavování se špatných energií, které získává člověk při běžné práci anebo při chybném působení. Současně ověřujeme, zda budeme moci přímým působením dalších vybraných psychoenergetiků v adeptech probudit odborné dovednosti.
První seminář v Praze byl zaměřen na přípravu adeptů jak přímým působení tak cvičeními. Druhý a přednáška v Plzni byly zaměřeny na další poznatky v souvislosti s rozšířeným vědomím. Zde byla probírána možnost a výhody převzetí duchovního vývoje „prostředníka“ přímo „Zdrojem“.
Rovněž se uskutečnily 3 přímé aktivace budoucích odborných pracovníků. Všichni žadatelé začali pracovat (ovlivňovat) fiktivního klienta již při prvním působení.
Současně ověřujeme, zda budeme moci přímým působením získat další vybrané psychoenergetiky, kteří by probouzely schopnosti aktivovat. Ukazuje se, že je to velmi pravděpodobné a první adept je připraven pro ověření. Jedině za těchto podmínek jsme schopni zabezpečit nejen legalizaci „Odborného pracovníka v přírodním harmonizování lidského organismu“, ale i budoucnost této profese.

Setkání
Z plánovaných setkání se uskutečnilo předvánoční. Je škoda, že se setkání zúčastňuje tak málo členů a je otázkou, zda ho nezrušit.

C. Osvětová, propagační a publikační činnost

Zviditelňování ČEPES patří mezi důležité aktivity potřebné k získávání podporovatelů i nových členů. Předkládáme seznam aktivit, které byly zaměřeny k tomuto cíli.

Jako první, byla účast na výstavě ALTERNATIVA 2018. Na základě zkušeností z posledních několika let jsme kladli hlavní důraz na informovanost o průběhu řešení profesních kvalifikací, na informace o vyhledávání vodních zdrojů a vyhledávání míst pro bytovou výstavbu. Úkol zviditelňovat ČEPES na veřejnosti naše účast splnila.

Využití tisku
Spolupráce probíhala v roce 2019 s redaktorkou Janou Šlégrovou z časopisu Záhady života.
V časopise byly zveřejněny dva články, z nich první před seminářem v Praze v dubnu. Přispěl k tomu, že jsme na semináři měli několik čtenářů navíc. Druhý pojednával o tom, zda potřebujeme mít zákon o léčitelích. V tomto článku bylo poukazováno na to, že vztah léčitele a klienta je řešen dostatečně v rámci občanského zákoníku. Redaktorka se zúčastnila našeho posledního semináře v Praze a zda její účast bude přínosem, to se teprve uvidí.

Zpravodaj Psychoenergetika
Vedení považuje zpravodaj za celoročně důležitý informační zdroj uvnitř Společnosti, ale i na veřejnosti. Bohužel, ani v roce se nestal diskusním fórem našich členů. Přesto vedení považuje za potřebné, zpravodaj vydávat. Požadavek na vydávání časopisu vyplývá i ze směrnice o povinnostech autorizovaného živnostenského společenstva HK ČR
Ke zviditelnění ČEPES přispívají i webové stránky. Vedení považuje internet za nejdůležitější a rychlý prostředek k informování široké veřejnosti i členů o akcích a činnosti ČEPES. Zvláště to platí v období mezi vydáním jednotlivých čísel zpravodaje Psychoenergetika.
Na stránkách se najdou základní informace o ČEPES, jako jsou stanovy Společnosti, zpráva o činnosti za uplynulý rok a plán činnosti na stávající rok. Pro zájemce o podnikání v oboru je na webu zveřejněna celá Oborová příručka. Najdou se zde také základní teoretické materiály.

D. Organizační záležitosti

1. Kladně je třeba hodnotit skutečnost, že nebylo třeba řešit žádnou stížnost veřejnosti.
2. V současnosti členská základna čítá 103 členů, což je pokles oproti loňskému roku o 12. Pro dlouhodobé neplacení členských příspěvků bylo vedení rozhodlo dne 28. 1. 2019 o vyškrtnutí 8 členů. Naše řady bohužel navždy opustila paní Olga Filipová a pan Josef Novotný. Dva členové požádali o převedení do skupiny předplatitelů a dva požádali sami o ukončení členství. Naše řady posílili 4 členové.
3. Velikým nedostatkem neustále existuje zasílání členských příspěvků na účet, který už neexistuje pro naší organizaci. Způsobuje to zbytečné potíže a někdy to může vést i k tomu, že plátce nejsme schopni identifikovat anebo velice těžko. Vedení především děkuje převážné většině členů, kteří plní základní povinnost členů a platí včas členský příspěvek. Mnozí zaplatili až po několika upozorněních. V roce 2018 nezaplatilo členský příspěvek 15 členů, což představuje částku kolem 6 000,- Kč. Byli pozváni na Valnou hromadu s upozorněním, že nebudou mít hlasovací právo. Pokud zaplatí členský příspěvek, zůstanou nadál našimi členy, v opačném případě budou ze seznamu členů vyškrtnuti.
4. Dary. V rozpočtu vedení počítalo s příjmem 15 000,- Kč. Plánovaná výše byla vysoce překročena, i když některé dary jsou vedeny jako členské příspěvky, protože dárci si nepřáli doklad o vyúčtování daru. 6 dárců poskytlo celkem 53 000 Kč.
5. Informovanost členů o aktivitách ČEPES. Za základní zdroj informací považujeme webové stránky (www.cepes.cz), zpravodaj Psychoenergetika, e-mailovou poštu, fax a též telefonické spojení. e-mail:cepes@cepes.cz, tel.: 221 082 252, fax.: 221 082 289
6. Opakovaně upozorňujeme na změnu čísla účtu ČEPES: 115-2085550237/0100, IČ ČEPES je 01917544

Závěrem je možno konstatovat, že činnost Společnosti byla bohatá a rozmanitá. Vedení ČEPES děkuje touto cestou všem členům a příznivcům, kteří pomohli, prací, finančními dary či jakýmkoliv jiným způsobem, naplnit poslání a cíle společnosti. Především se jedná o desítky těch, kteří se nějak zapojili do tvorby profesní kvalifikace, pomohli při tvorbě zpravodaje a prezentace ČEPES na veřejnosti. A to zcela nezištně, ve svém volném čase a také bez nároku na honorář.

< ČESKÁ PSYCHOENERGETICKÁ SPOLEČNOST

Zaměření a formy činnosti na rok 2019

Psychoenergetika

Základními aktivitami pro rok 2019 budou v této oblasti:
– ověření navržených polygonů pro odborné zkoušky
– získání alespoň dvou AOs
– připravit učební plán, učební texty pro akreditovaný kurz PK „Detekce anomálií zemské kůry“
– vytvořit lektorský kolektiv
– řešit povolání „Odborný pracovník v přírodním harmonizování lidského organismu“ v rámci NSP
– aktivně spolupracovat s Hospodářskou komorou ČR
– zachování a případné rozšíření péče biopraktika pro veřejnost v prostorách ČSVTS v Praze 1, Novotného lávka 5 i jinde
– spolupráce a výměna zkušeností s organizacemi obdobného zaměření v ČR i v zahraničí

Zájmová a badatelská činnost

bude zaměřena na:
– pořádání přednášek a seminářů na rozvíjení možnosti „příme aktivace“
– organizování kurzů a setkání zaměřených na další vzdělávání a výměnu zkušeností
– pokračování spolupráce s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy dle aktuální situace

Odborná, osvětová a publicistická činnost

bude spočívat:
– ve využití všech propagačních forem ke zviditelnění ČEPES na veřejnosti
– ve využití webových stránek k informovanosti členů a veřejnosti o činnosti ČEPES, o novinkách
z oboru a podmínkách podnikání v něm
– v informovanosti veřejnosti o využití PK „Detekce anomálií zemské kůry“ a stavu PK „Odborný pracovník v přírodním harmonizování lidského organismu“
– ve vydání dvou čísel zpravodaje Psychoenergetika

Organizační záležitosti

l. Členské příspěvky:
Základní příspěvek se zpravodajem činí 500,- Kč, bez zpravodaje 350,- Kč
2. Styk členů s vedením ČEPES:
Základní informace je možno získat v kanceláři č. B-235, 2. patro, budova ČSVTS, Praha 1, Novotného
lávka 5, na telefonním čísle 221 082 252, nebo faxem 221 082 289. K předávání zpráv je možno využít
e-mail bazantcepes@seznam.cz nebo cepes@cepes.cz.

Informace o činnosti ČEPES je možno vyhledat i na webových stránkách www.cepes.cz a ve zpravodaji Psychoenergetika.
Předseda společnosti bude nejsnáze k dosažení ve středu, nebo ve čtvrtek. Každou návštěvu (především mimopražskou) doporučujeme dojednávat telefonicky, faxem, nebo e-mailem.
V letních měsících je pobyt předsedy upraven a jeho časový rozvrh je vyvěšen na dveřích kanceláře.