Get Adobe Flash player

O společnosti

 

Česká psychoenergetická společnost (dále jen ČEPES) je dobrovolné, nezávislé, zájmové nepolitické občanské sdružení s působností na území ČR. Je samostatnou právnickou osobou a je členem Společenstva drobného podnikání. Je registrována na Ministerstvu vnitra pod čísllem VSC/1-18063/93-R.

Byla založena v roce 1991. Klade si za cíl pokračovat v činnostech Psychoenergetické laboratoře, katedry VŠCHT Praha, která určovala v letech 1976 – 1990 směry výzkumů v oblasti psychoenergetiky v naší republice. Od roku 1997 je ČEPES registrována v Mezinárodním středisku pro nadace a organizace.

ČEPES sdružuje telestéty (proutkaře), členy praktikující různé tradiční metody a činnosti nekonveční medicíny, numerology a zájemcE o tyto obory. Členové společnosti usilují o poznání a rozvíjení lidských schopností a jevů, které jsou již po tisíciletí účelně využívány v lidské činnosti. Od vzniku organizace v roce 1991 do dnešních dob prošlo členskými řadami na 1200 lidí.

ČEPES šíří nejnovější poznatky z psychoenergetiky, napomáhá vytvářet podmínky pro rozvoj poznání v jednotlivých oblastech činnosti, vzdělává své členy i ostatní zájemce v oboru a spolupracuje s organizacemi, institucemi a osobami, jejichž činnost je obdobného charakteru.

Významně se podílí na snaze právně zabezpečit činnosti svých členů jako uznávané profese. V roce 1993 až 1995 vedení ČEPES vypracovalo návrh zákona „O výkonu povolání odborných léčitelů a o České komoře odborných léčitelů“. I když tento zákon nebyl poslaneckou sněmovnou přijat, poslanci kteří na tomto návrhu spolupracovali, prosadili v rámci novely Živnostenského zákona (dále ŽZ), že lidoví léčitelé mohou podnikat jako živnostníci podle ŽZ. Toto ustanovení platilo od 1. 1. 1996 až do 28. 2. 2001. I v současnosti je značné úsilí vedení ČEPES zaměřeno na to, aby některé tradiční činnosti našich členů byly zařazeny do Národní soustavy povolání a klasifikací.

ČEPES na Valné hromadě každoročně hodnotí dosažené výsledky a schvaluje zaměření činnosti na další rok. Společnost na veřejnosti zastupuje předseda. Převážná část činností se realizuje v Praze, některé v regionu severní Čechy (Ústí nad Labem) a Morava (Bystřice pod Hostýnem). Vedení ČEPES sídlí v Domě ČSVTS na adrese Novotného lávka 5, Praha 1 116 68., tel 221 082 252, fax 221 082 289 a e-mail:cepes@cepes.cz

VEDENÍ ČEPES ZVEŘEJNILO ZPRÁVU O ČINNOSTI ZA ROK 2016 A NÁVRH ZAMĚŘENÍ ČINNOSTÍ NA ROK 2017 PRO SEZNÁMENÍ ČLENŮ ČEPES S DOKUMENTY, KTERÉ BUDOU PROJEDNÁVÁNY NA VALNÉ HROMADĚ 18. 3. 2017

Zpráva o činnosti ČEPES za rok 2016

Dobrý den dámy a pánové,

v souladu se stanovami se dnes dostáváme k vyhodnocení činnosti ČEPES za rok 2016 a ke stanovení úkolů na rok letošní. Předkládaná zpráva obsahuje rozbor dosažených výsledků podle základních dokumentů, schválených valnou hromadou, a to „Zaměření činnosti na rok 2016“ a Usnesení valné hromady. Po vyhodnocení jednotlivých činností vedení konstatuje, že převážná část úkolů stanovených Valnou hromadou byla v průběhu roku 2016 plněna, a že hlavní úkol – právní zabezpečení psychoenergetických profesních kvalifikací, byl plněn částečně.

Vyhodnocení jednotlivých činností

A. Právní zabezpečení profesních kvalifikací

Profesní kvalifikace „Detekce anomálií zemské kůry“
Od samého začátku je poznamenána dvěma skutečnostmi:
1. Malým zájmem proutkařů-členů ČEPES o její realizaci kromě Ing. Karla Chodury, pana Antonína Fiuráška a Josefa Novotného v roce 2007 až 2008.
2. KR (Koordinační rada), vrcholový orgán rozhodující o tom, které profesní činnosti budou řešeny v rámci NSK, rozhodl profesi proutkaře řešit prvořadě.

Přestože vedení ČEPES preferovalo řešit prvořadě profesi „biopraktik“ (protože pro to byly lepší podmínky), bylo nuceno přijmout rozhodnutí KR.
Na vytvoření kvalifikačního a hodnotícího standardu se podíleli členové i nečlenové ČEPES. Výsledkem společné práce bylo, že po velikém úsilí koncem roku 2015, byla schválena profesní kvalifikace „Detekce anomálií zemské kůry“. Bohužel v roce 2016 se nepodařilo tuto profesi uvést v život. Neexistují autorizované osoby pro tuto profesi, není vytvořen zkušební polygon pro ověřování schopností adeptů a nejsou připraveny ani potřebné zkoušky znalostí včetně učebních textů.
Existuje reálné nebezpečí, že pokud tyto základní aspekty v roce 2017 nezabezpečíme, bude tato profesní kvalifikace zrušena.

Profesní kvalifikace „Biopraktik“
Vedení neprojevilo žádnou iniciativu k zahájení řešení této profesní kvalifikace v rámci NSK, protože nezískalo podporu žádného autorizujícího orgánu, jehož souhlas by umožnil řešení „biopraktika“ jako profesní kvalifikace. Současně upozorňujeme na to, že profesní kvalifikace nebyla zakázána, ale byla odložena do doby, než získáme podporu některého ministerstva.
Vedení se domnívá, že nemáme jít cestou Tomáše Pfeifra, který legalizaci své profese řešil cestou církevní organizace. Je přesvědčeno, že nemoci patří do tohoto reálného světa a uzdravení podléhá především přírodním zákonům.
Přesto vedení pokračuje v propagaci „biopraktika“ na veřejnosti a pokračuje i v jednáních o budoucím zapojení „biopraktiků“ s ověřenými schopnostmi ve zdravotnických zařízeních.
Projevuje se nyní důsledek negativních rozhodnutí tehdejšího vedoucího odboru dalšího vzdělávání na MŠMT ČR Mgr. Jakuba Stárka, který od roku 2005 až do roku 2014 znemožnil legalizaci jakékoliv formy profese „biopraktik“. Mezitím řady praktikujících členů ČEPES značně prořídly. Zatímco v roce 1991 v rámci ČEPES každý čtvrtek poskytovalo až 6 senzibilů účinnou energetickou pomoc potřebným klientům, v současnosti tuto pomoc poskytuje v rámci ČEPES pouze předseda. Proto vedení projednalo jeho návrh na probouzení schopností (aktivaci psychoenergetiků) nejen formou praktických cvičení v rámci akreditačních kurzů a zařadilo tento návrh k projednání na dnešní Valné hromadě.
Během roku 2016 byla navázána spolupráce předsedy s prof. JUDr. Ivo Telcem, CSc., vedoucím katedry soukromého práva Univerzity Palackého v Olomouci, který v rámci svých aktivit týkajících se právního rámce přírodního léčitelství podal na MPSV ČR podnět k zařazení určitých odborníků do Národní soustavy povolání (NSP). Jedná se o skupinu povolání z číselníku ČSÚ CZ-ISCO s kódem 3230 Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny a kódem 2230 Specialisté v oboru tradiční a alternativní medicíny.
Vedení navrhuje vypracovat plán vzdělávání pro povolání Specialista pro přírodní posilování lidského organismu, který by byl totožný s plánem vzdělávání pro profesi „biopraktik“. Potřeba vzdělávání formou akreditačního kurzu vyplývá ze skutečnosti, že je velmi pravděpodobné, že i v budoucnosti nebude existovat školské vzdělávání pro tento obor činností.
Na závěr této části sdělujeme tento názor vedení:
Vedení považuje za potřebné, aby jak profese „biopraktik“, tak i další ovlivňující energeticky klienta, patřily do regeneračních činností ŽZ a schopnosti a znalosti jejich provozovatelů byly ověřovány na základě zákona č. 179/2003 Sb.

Úloha HK ČR při zabezpečování prací v rámci NSK2
Plně se potvrdila užitečnost být součástí Společenstva drobného podnikání a být Autorizovaným živnostenským společenstvem HK ČR pro obor psychoenergetika.
Za pomoci HK ČR chceme též vylepšit vztahy mezi námi a MŠMT ČR.

Poskytování služeb veřejnosti
K podpoře našeho úsilí, a to nejúčinnějšího, patří poskytování bioenergetických služeb, které se praktikovaly v průběhu roku 2016 na Novotného lávce a v Klatovech. Nejenže se tak získávají podporovatelé Společnosti, ale služby jsou i značným zdrojem finančního zabezpečení její činnosti.

B. Zájmová, odborná a badatelská činnost

V této kapitole budou rozebírány tyto akce: kurzy, spolupráce s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, přednášky a semináře.

Proutkařské kurzy
V roce 2016 se uskutečnily tři proutkařské kurzy – v dubnu a říjnu. Kurzů se zúčastnilo celkem 17 žadatelů. Kurzy byly rozděleny na kurzy pro začínající a pro pokročilé. Začínající se seznamovali s nástroji a technikami v prostorách Novotného lávky, pokročilí se po přednáškách přesunuli na praktická cvičení na Karlův most. Cílem kurzů bylo především rozšířit počet spolupracujících s ČEPES, získat proutkaře pro práci na melioracích a v neposlední řadě i získání financí do pokladny. Tentokrát se nám podařilo přesvědčit některé účastníky, že se stali i našimi členy.
Spolupráce s VÚMOP
Když MZe ČR koncem roku se začalo zabývat problémem vody v ČR, domnívali jsme se, že ČEPES se bude moci do řešení situace zapojit. Začátkem roku 2016 jsme na toto téma diskutovali s pracovníky VÚMOP v Pardubicích. Bohužel jsme zjistili, že neuspějeme, protože by to naše spolupracovníky z VÚMOP příliš zatěžovalo
Pokud se týká akcí při vyhledávání poškozených melioračních sítí nutno poznamenat, že v roce 2016, se neuskutečnila žádná. Celkově nutno konstatovat, že využití proutkařů na tomto úkolu neskončilo s předpokládaným výsledkem. Hodnocení externích proutkařů (členů ČEPES) zní:
Výsledky proutkařů při vyhledávání poškozených melioračních sítí možno srovnávat s výsledky dosaženými geofyzikálními metodami.
Přitom je třeba se zmínit o tom, že řada melioračních pracovníků používá při své práci proutkařských prostředků. Pro nás to znamená, že získání lepších výsledků je podmíněno školením na vybraných (známých) sítích.

Semináře
Na základě zkušeností z roku 2015 jsme pokračovali v pořádání seminářů vícetématových a na pořádání přednášek mimo Prahu.
Veřejnost jsme seznamovali s našimi dlouholetými zkušenostmi při „Harmonizování energetického systému člověka“ a s naším návrhem (metodikou) provádění. Na semináři v dubnu měl být dotvořen návrh metodiky pro „Harmonizování energetického systému člověka“ a bylo dohodnuto, že na příštím semináři budou zodpovězeny otázky související s přednáškami Dr. Erica Pearla. To se uskutečnilo na semináři v říjnu, kdy se navíc řešil i návrh předsedy na probouzení schopností senzibila jiným způsobem než se původně plánovalo při praktických cvičeních v rámci akreditačních kurzů. Semináře se zúčastnili nejen členové ČEPES, ale i řada nečlenů – celkem 18 účastníků.

Setkání
Z plánovaných setkání se uskutečnilo předvánoční, které beze zbytku splnilo své, především společenské poslání. Bylo velice milé a příjemné.

C. Osvětová, propagační a publikační činnost

Zviditelňování ČEPES patří mezi důležité aktivity potřebné k získávání podporovatelů i nových členů. Předkládáme seznam aktivit, které byly zaměřeny k tomuto cíli.

Jako první, byla účast na výstavě ALTERNATIVA 2016. Na základě zkušeností z posledních několika let, která byla poznamenána trvalým poklesem zájmu veřejnosti o odbornou literaturu a i o telestetické prostředky, jsme pozměnili organizaci naší účasti. Literaturu i telestetické prostředky jsme sice nabízeli po celou dobu veletrhu, ale hlavní důraz jsme kladli na informovanost o průběhu řešení profesní kvalifikace „Detekce anomálií zemské kůry“, na informace o vyhledávání vodních zdrojů a vyhledávání míst pro bytovou výstavbu. Úkol zviditelňovat ČEPES na veřejnosti naše účast splnila.

Využití tisku
Protože propagaci ČEPES v tisku zabezpečuje bohužel jenom předseda, tak se v roce 2016 z důvodů jeho operace a následné regenerace, žádný článek v tisku neobjevil.
Zpravodaj Psychoenergetika
Vedení považuje zpravodaj za celoročně důležitý informační zdroj uvnitř Společnosti, ale i na veřejnosti. Bohužel, ani v roce se nestal diskusním fórem našich členů. Přesto vedení považuje za potřebné zpravodaj vydávat. Požadavek na vydávání časopisu vyplývá i ze směrnice o povinnostech živnostenského společenstva HK ČR
Ke zviditelnění ČEPES přispívají i webové stránky. Vedení považuje internet za nejdůležitější a rychlý prostředek k informování široké veřejnosti i členů o akcích a činnosti ČEPES. Zvláště to platí v období mezi vydáním jednotlivých čísel zpravodaje Psychoenergetika.
Na stránkách se najdou základní informace o ČEPES, jako jsou stanovy Společnosti, zpráva o činnosti za uplynulý rok a plán činnosti na stávající rok. Pro zájemce o podnikání v oboru je na webu zveřejněna celá Oborová příručka. Najdou se zde také základní teoretické materiály. Vedení se omlouvá za opoždění informací v létě 2016.
Do konce května byly na webových stránkách informace pravidelně aktualizovány, bohužel období od června do září byla tato informační činnost poznamenána dlouhodobým onemocněním předsedy.

D. Organizační záležitosti

1. První rok existence ČEPES jako pobočného spolku jsme zvládli, jak to hodnotí i zpráva o hospodaření za rok 2016. Je to především zásluhou celého vedení.
2. Kladně je třeba hodnotit skutečnost, že nebylo třeba řešit žádnou stížnost veřejnosti na činnost našeho člena.
3. V současnosti členská základna čítá 127 členů, což je pokles oproti loňskému roku o 15. Pro dlouhodobé neplacení členských příspěvků bylo 20. 4. 2016 vyškrtnuto 16 členů. Na vlastní žádost ukončili členství 4 členi. V důsledku úmrtí bylo ukončeno členství 2 členů. Do společnosti vstoupili 4 členi. Vedení schválilo jejich přijetí na schůzi vedení dne 18. 1. 2017 a předkládá jejich seznam ke schválení Valné hromadě.
4. Vybírání členských příspěvků. Vedení nejprve děkuje členům, kteří zaplatili členský příspěvek a obzvláště děkuje těm, kteří zaplatili zvýšenou částku. Bohužel existuje řada liknavých členů, kteří zaplatí členský příspěvek až po několika upozorněních. V roce 2016 nezaplatilo členský příspěvek 16 členů, což představuje částku od 6 000,- do 7 000,- Kč. Byli pozváni na Valnou hromadu, byli však upozorněni na skutečnost, že na Valné hromadě 18. 3. 2017 nebudou mít hlasovací právo.
5. Dary. V rozpočtu vedení počítalo s příjmem 50 000,- Kč. Bohužel se neopakoval loňský rok a vedení apeluje na všechny členy, aby pomohli zabezpečit existenci ČEPES.
6. Informovanost členů o aktivitách ČEPES. Za základní zdroj informací považujeme webové stránky (www.cepes.cz), zpravodaj Psychoenergetika, e-mailovou poštu, fax a též telefonické spojení. e-mail:cepes@cepes.cz, tel.: 221 082 252, fax.: 221 082 289
7. Opakovaně upozorňujeme na změnu čísla účtu ČEPES: 115-2085550237/0100, IČ ČEPES je 01917544

Závěrem je možno konstatovat, že činnost společnosti byla bohatá a rozmanitá. Vedení ČEPES děkuje touto cestou všem členům a příznivcům, kteří pomohli prací, finančními dary či jakýmkoliv jiným způsobem naplnit poslání a cíle společnosti. Především se jedná o desítky těch, kteří se nějak zapojili do tvorby profesní kvalifikace, pomohli při tvorbě zpravodaje a prezentace ČEPES na veřejnosti. A to zcela nezištně, ve svém volném čase a také bez nároku na honorář.

Činnost společnosti je zabezpečována z těchto zdrojů: členské příspěvky, ediční činnost, odborná činnost, služby a dary.

ČESKÁ PSYCHOENERGETICKÁ SPOLEČNOST

Zaměření a formy činnosti na rok 2017
návrh

Psychoenergetika
Základními aktivitami pro rok 2017 budou v této oblasti:
– rozvinutí profesní kvalifikace (PK) „Detekce anomálií zemské kůry“ v praxi
a) vytvořit polygon pro ověření odborných dovedností
b) podílet se na výběru AOs (autorizovaných osob)
c) připravit učební plán, učební texty a stanovit postupy při ověřování znalostí adepta PH „Detekce anomálií zemské kůry“
d) vytvořití lektorský kolektiv
– vypracovat rodný list jednotky práce pro povolání „Specialista pro přírodní posilování organismu“
– pokusit se zahájit řešení profesní kvalifikaci „Harmonizování energetického systému člověka“
– spolupráce s Hospodářskou komorou ČR
– zachování a případné rozšíření péče biopraktika pro veřejnost v prostorách ČSVTS v Praze 1, Novotného lávka 5 i jinde
– spolupráce a výměna zkušeností s organizacemi obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Zájmová a badatelská činnost
bude zaměřena na:
– pořádání přednášek a seminářů
– organizování kurzů a setkání zaměřených na další vzdělávání a výměnu zkušeností
– pokračování spolupráce s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy dle aktuální situace

Odborná, osvětová a publicistická činnost
bude spočívat:
– ve využití všech propagačních forem ke zviditelnění ČEPES na veřejnosti
– ve využití webových stránek k informovanosti členů a veřejnosti o činnosti ČEPES, o novinkách
z oboru a podmínkách podnikání v něm
– v informovanosti veřejnosti o využití PK „Detekce anomálií zemské kůry“ a stavu PK „Biopraktik“
– ve vydání dvou čísel zpravodaje Psychoenergetika
Organizační záležitosti
l. Členské příspěvky:
Základní příspěvek se zpravodajem činí 500,- Kč, bez zpravodaje 350,- Kč
2. Styk členů s vedením ČEPES:
Základní informace je možno získat v kanceláři č. B-235, 2. patro, budova ČSVTS, Praha 1, Novotného
lávka 5, na telefonním čísle 221 082 252, nebo faxem 221 082 289. K předávání zpráv je možno využít
e-mail bazantcepes@seznam.cz nebo cepes@cepes.cz.
Informace o činnosti ČEPES je možno vyhledat i na webových stránkách www.cepes.cz a ve zpravodaji Psychoenergetika.
Předseda společnosti bude nejsnáze k dosažení ve středu, nebo ve čtvrtek. Každou návštěvu (především mimopražskou) doporučujeme dojednávat telefonicky, faxem, nebo e-mailem.
V letních měsících je pobyt předsedy upraven a jeho časový rozvrh je vyvěšen na dveřích kan

ČESKÁ PSYCHOENERGETICKÁ SPOLEČNOST

Zaměření a formy činnosti na rok 2017
návrh
Psychoenergetika
Základními aktivitami pro rok 2017 budou v této oblasti:
– rozvinutí profesní kvalifikace (PK) „Detekce anomálií zemské kůry“ v praxi
a) vytvořit polygon pro ověření odborných dovedností
b) podílet se na výběru AOs (autorizovaných osob)
c) připravit učební plán, učební texty a stanovit postupy při ověřování znalostí adepta PH „Detekce anomálií zemské kůry“
d) vytvořití lektorský kolektiv
– vypracovat rodný list jednotky práce pro povolání „Specialista pro přírodní posilování organismu“
– pokusit se zahájit řešení profesní kvalifikaci „Harmonizování energetického systému člověka“
– spolupráce s Hospodářskou komorou ČR
– zachování a případné rozšíření péče biopraktika pro veřejnost v prostorách ČSVTS v Praze 1, Novotného lávka 5 i jinde
– spolupráce a výměna zkušeností s organizacemi obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Zájmová a badatelská činnost
bude zaměřena na:
– pořádání přednášek a seminářů
– organizování kurzů a setkání zaměřených na další vzdělávání a výměnu zkušeností
– pokračování spolupráce s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy dle aktuální situace

Odborná, osvětová a publicistická činnost
bude spočívat:
– ve využití všech propagačních forem ke zviditelnění ČEPES na veřejnosti
– ve využití webových stránek k informovanosti členů a veřejnosti o činnosti ČEPES, o novinkách
z oboru a podmínkách podnikání v něm
– v informovanosti veřejnosti o využití PK „Detekce anomálií zemské kůry“ a stavu PK „Biopraktik“
– ve vydání dvou čísel zpravodaje Psychoenergetika
Organizační záležitosti
l. Členské příspěvky:
Základní příspěvek se zpravodajem činí 500,- Kč, bez zpravodaje 350,- Kč
2. Styk členů s vedením ČEPES:
Základní informace je možno získat v kanceláři č. B-235, 2. patro, budova ČSVTS, Praha 1, Novotného
lávka 5, na telefonním čísle 221 082 252, nebo faxem 221 082 289. K předávání zpráv je možno využít
e-mail bazantcepes@seznam.cz nebo cepes@cepes.cz.
Informace o činnosti ČEPES je možno vyhledat i na webových stránkách www.cepes.cz a ve zpravodaji Psychoenergetika.
Předseda společnosti bude nejsnáze k dosažení ve středu, nebo ve čtvrtek. Každou návštěvu (především mimopražskou) doporučujeme dojednávat telefonicky, faxem, nebo e-mailem.
V letních měsících je pobyt předsedy upraven a jeho časový rozvrh je vyvěšen na dveřích kan

Čtvrtek 14. prosince 2017

Nová série článků

Vychází série článků, které si můžete stáhnout:
Dosud nevysvětlitelné fenomény

Prosinec 2017
Po Út St Čt So Ne
« Čvc    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031