Get Adobe Flash player

O společnosti

 

Česká psychoenergetická společnost (dále jen ČEPES) je dobrovolné, nezávislé, zájmové nepolitické občanské sdružení s působností na území ČR. Je samostatnou právnickou osobou a je členem Společenstva drobného podnikání. Je registrována na Ministerstvu vnitra pod čísllem VSC/1-18063/93-R.

Byla založena v roce 1991. Klade si za cíl pokračovat v činnostech Psychoenergetické laboratoře, katedry VŠCHT Praha, která určovala v letech 1976 – 1990 směry výzkumů v oblasti psychoenergetiky v naší republice. Od roku 1997 je ČEPES registrována v Mezinárodním středisku pro nadace a organizace.

ČEPES sdružuje telestéty (proutkaře), členy praktikující různé tradiční metody a činnosti nekonveční medicíny, numerology a zájemcE o tyto obory. Členové společnosti usilují o poznání a rozvíjení lidských schopností a jevů, které jsou již po tisíciletí účelně využívány v lidské činnosti. Od vzniku organizace v roce 1991 do dnešních dob prošlo členskými řadami na 1200 lidí.

ČEPES šíří nejnovější poznatky z psychoenergetiky, napomáhá vytvářet podmínky pro rozvoj poznání v jednotlivých oblastech činnosti, vzdělává své členy i ostatní zájemce v oboru a spolupracuje s organizacemi, institucemi a osobami, jejichž činnost je obdobného charakteru.

Významně se podílí na snaze právně zabezpečit činnosti svých členů jako uznávané profese. V roce 1993 až 1995 vedení ČEPES vypracovalo návrh zákona „O výkonu povolání odborných léčitelů a o České komoře odborných léčitelů“. I když tento zákon nebyl poslaneckou sněmovnou přijat, poslanci kteří na tomto návrhu spolupracovali, prosadili v rámci novely Živnostenského zákona (dále ŽZ), že lidoví léčitelé mohou podnikat jako živnostníci podle ŽZ. Toto ustanovení platilo od 1. 1. 1996 až do 28. 2. 2001. I v současnosti je značné úsilí vedení ČEPES zaměřeno na to, aby některé tradiční činnosti našich členů byly zařazeny do Národní soustavy povolání a klasifikací.

ČEPES na Valné hromadě každoročně hodnotí dosažené výsledky a schvaluje zaměření činnosti na další rok. Společnost na veřejnosti zastupuje předseda. Převážná část činností se realizuje v Praze, některé v regionu severní Čechy (Ústí nad Labem) a Morava (Bystřice pod Hostýnem). Vedení ČEPES sídlí v Domě ČSVTS na adrese Novotného lávka 5, Praha 1 116 68., tel 221 082 252, fax 221 082 289 a e-mail:cepes@cepes.cz

VEDENÍ ČEPES ZVEŘEJNILO ZPRÁVU O ČINNOSTI ZA ROK 2017 A NÁVRH ZAMĚŘENÍ ČINNOSTÍ NA ROK 2018 PRO SEZNÁMENÍ ČLENŮ ČEPES S DOKUMENTY, KTERÉ BUDOU PROJEDNÁVÁNY NA VALNÉ HROMADĚ 24. 2. 2018

Zpráva o činnosti ČEPES za rok 2017

Dobrý den dámy a pánové,

v souladu se stanovami se dnes dostáváme k vyhodnocení činnosti ČEPES za rok 2017 a ke stanovení úkolů na rok letošní. Předkládaná zpráva obsahuje rozbor dosažených výsledků podle základních dokumentů, schválených Valnou hromadou, a to „Zaměření činnosti na rok 2017“ a „Usnesení“. Po vyhodnocení jednotlivých činností vedení konstatuje, že převážná část úkolů stanovených Valnou hromadou byla v průběhu roku 2017 plněna, a že hlavní úkol – právní zabezpečení psychoenergetických profesních kvalifikací, byl plněn částečně.

Vyhodnocení jednotlivých činností

A. Právní zabezpečení profesních kvalifikací

Profesní kvalifikace „Detekce anomálií zemské kůry“
Bohužel v roce 2017 se nepodařilo tuto profesi uvést v život. Neexistují autorizované osoby pro tuto profesi, není vytvořen zkušební polygon pro ověřování schopností adeptů a nejsou připraveny ani potřebné zkoušky znalostí.
Nesplněním těchto úkolů v roce 2017 jsme dali MŠMT ČR zbraň pro negativní hodnocení navrženého Rodného listu pro profesní kvalifikaci „Odborný pracovník v přírodním harmonizování lidského organismu“.
Přesto jsme ani v této oblasti nezaháleli. Jedním z úkolů bylo vytvořit učební texty z hydrogeologie pro proutkaře. Na první verzi se pracovalo již v roce 2015, kdy se jednalo o převedení příručky Doc. RNDr. Jána Jetele, CSc. do našich učebních textů. Na tom měl velkou zásluhu pan Birčák a patří mu za to náš dík. Druhou verzi zpracovali z přednášek a různých odborných textů Ing. Bažant a Ing. Dolejš. Tato verze byla připomínkovaná paní Garovou a RNDr. Andresem a k tisku předaná panu Ing. Janu Víchovi. Všem těmto členům patří dík za vynaloženou práci s touto publikací, se kterou se můžete setkat na této Valné hromadě.
Nezaháleli jsme ani při přípravě zkušebních polygonů pro ověřování odborných dovedností. Za jejich vytýčení musíme poděkovat především panu Vavrysovi, který nám je na podzim přijel z Moravy vytýčit.
Nepodařilo se nám najít autorizované osoby a ukázalo se, že nejvhodnějším způsobem, jak profesní kvalifikaci oživit, bude provést revizi hodnotícího standardu. Revize by se měla týkat především změny způsobu průběhu zkoušky a požadavku na vzdělání autorizované osoby, kde by vzdělání v oboru geologie nebo hydrogeologie bylo nahrazeno zaměstnaneckým poměrem ve firmě provádějící geologické a hydrogeologické služby. Pokud se týká změn v průběhu zkoušky, měla by jako první probíhat ověření odborných dovedností v terénu a teprve potom ověřování znalostí teoretických – odborné zkoušky vyžadují, aby adept byl v nejlepší kondici psychické i fyzické.

Profesní kvalifikace „Biopraktik“
Vedení se dohodlo se zástupcem HK ČR v Týmu řízení a organizace (TOŘ) veřejné zakázky (VZ) NSK2020, že tuto profesní kvalifikaci budeme řešit až následně po „Odborném pracovníku v přírodním harmonizování lidského organismu“.

Profesní kvalifikace „Odborný pracovník v přírodním harmonizování lidského organismu“
Touto profesní kvalifikací chceme pomoci prakticky realizovat podnět prof. JUDr. Ivo Telce, CSc. a MPSV ČR k zařazení odborníků a specialistů v oboru tradiční a alternativní medicíny do systému Národní soustavy povolání.
Po vypracování návrhu rodného listu pro povolání „Odborný pracovník v přírodním harmonizování lidského organismu“ jsme seznámili se záměrem naším i profesora JUDr. I. Telce vrcholové pracovníky HK ČR. Byli jsme velice překvapeni jejich podporou a na základě jejich doporučení jsme přepracovali rodný list profesní kvalifikace. Tento rodný list byl předložen ke schválení na zasedání Sektorové rady pro osobní služby dne 7. 6. 2017. Schválen byl elektronickým hlasováním dne 15. 6. 2017. Jedenáct členů bylo pro, jeden se zdržel hlasování a jeden byl proti. Samozřejmě – opět zástupce MŠMT ČR. Na poradě Profesní unie Služby pro podnikání a ostatní, konané dne
2. 10. 2017, viceprezidentka HK ČR Mgr. Irena Bartoňová Pálková a zástupce HK ČR Bc. Romana Nováčková poradily předsedovi ČEPES, vzhledem k významu a důležitosti této profesní kvalifikace, požádat TOŘ o přehodnocení a nové posouzení k zařazení do harmonogramu prací NSK2020.
Předsedovi TOŘ bylo zasláno vyjádření ČEPES a navržená kritéria i způsob hodnocení, což
jsou podstatné části kvalifikačního a hodnotícího standardu. Dne 18. 10. 2017 jsme obdrželi oznámení, které obsahovalo kromě důvodů, proč TOŘ přijal původní rozhodnutí, také toto sdělení: Vaše argumenty jsme předali kompetentním pracovníkům MŠMT ČR a NÚV a požádali o znovu posouzení návrhu.
K tomuto rozhodnutí určitě přispělo i sdělení MUDr. Josefa Pekárka, že je schopen svým medicinským přístrojem potvrzovat odborné dovednosti odborného pracovníka. MUDr. Pekárek svým rozhodnutím zaslouží dík celé naší společnosti.

Úloha HK ČR při zabezpečování prací v rámci NSK2
Plně se potvrdila užitečnost být pobočným spolkem Společenstva drobného podnikání a být Autorizovaným živnostenským společenstvem HK ČR pro obor psychoenergetika.
Za pomoci HK ČR chceme též vylepšit vztahy mezi námi a MŠMT ČR.

Poskytování služeb veřejnosti
K podpoře našeho úsilí, a to nejúčinnějšího, patří poskytování bioenergetických služeb, které se praktikovaly v průběhu roku 2017 na Novotného lávce a v Klatovech. Nejenže se tak získávají podporovatelé Společnosti, ale služby jsou i významným zdrojem finančního zajištění její činnosti.

B. Zájmová, odborná a badatelská činnost

V této kapitole budou rozebírány tyto akce: kurzy, spolupráce s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, přednášky a semináře.

Proutkařské kurzy
V roce 2017 se pro nedostatek zájmu neuskutečnil ani jediný kurz. Současně se nám nepodařilo z dřívějších frekventantů získat žádného aktivního člena ČEPES.
.
Spolupráce s VÚMOP
Nepřerušili jsme kontakt s pracovníky VÚMOP v Pardubicích a pokusíme se v roce 2018 je využít i při revizi profesní kvalifikace „Detekce anomálií zemské kůry“.
Nepodceňujem ani možnost podílet se na přípravě proutkařů pro vyhledávání poškozených melioračních sítí.

Semináře
V roce 2017 jsme uskutečnili dva semináře v Praze a dva v Klatovech. Tyto semináře plně souvisejí s profesní kvalifikací „Odborný pracovník v přírodním harmonizování lidského organismu“.
Jsme si plně vědomi toho, že pro uvedenou profesní kvalifikaci je nutné zajistit vhodné pracovníky s ověřenými odbornými dovednostmi. V rámci učebního plánu počítáme s využitím cvičení pro prohloubení citlivosti vnímání energií rukami s cílem aktivovat odborné dovednosti. Současně ověřujeme, zda budeme moci přímým působením vybraných psychoenergetiků v adeptech probudit odborné dovednosti.
V Klatovech a v Praze se uskutečnily semináře pro přípravu adeptů jak přímým působení tak cvičeními. Rovněž se uskutečnilo 31 individuálních přímých aktivací odborných dovedností. Při nich se zjistilo, že většina žadatelů začala pracovat (ovlivňovat) fiktivního klienta již při prvním působení. Také se ukázalo, že „zdroj“ neaktivuje ty, kterým by probuzení dovedností neprospělo. Na aktivaci se připravují adepti sami z materiálů, které obdrží, a na základě informací během přípravných seminářů.
Cílem cvičení je posílit schopnost odborných pracovníků ve vyciťování anomální (nezdravé) energie vycházející z orgánů lidského těla a působením (vysíláním) je měnit. Cvičení jsme vybrali z knihy světově uznávaného terapeuta a léčitele Jacka Angelo „Tvá uzdravující síla“, která se stala začátkem tohoto století bestsellerem alternativní medicíny. Jeho heslem je: „každý se může stát čistým kanálem pro uzdravující energie, které pozvolna odstraňují choroby, negativní emoce i destruktivní myšlenky“. Z této knihy jsme nezařadili do souboru ty, které jsou příliš založeny na vizualizaci a rituálech, protože jsme se přesvědčili, že pokud odborný pracovník bude skutečně pracovat jako „prostředník“, nebude ochranné rituály pro svou bezpečnost potřebovat a vizualizace by ho ze stavu „prostředník“ vracela do stavu vědomého.

Setkání
Z plánovaných setkání se uskutečnilo předvánoční, které beze zbytku splnilo své, především společenské, poslání. Sešlo se nás sice jen 5, ale o to bylo příjemnější.

C. Osvětová, propagační a publikační činnost

Zviditelňování ČEPES patří mezi důležité aktivity potřebné k získávání podporovatelů i nových členů. Předkládáme seznam aktivit, které byly zaměřeny k tomuto cíli.

Jako první, byla účast na výstavě ALTERNATIVA 2017. Na základě zkušeností z posledních několika let jsme dali hlavní důraz na informovanost o průběhu řešení profesních kvalifikací, na informace o vyhledávání vodních zdrojů a vyhledávání míst pro bytovou výstavbu. Úkol zviditelňovat ČEPES na veřejnosti naše účast splnila.

Využití tisku
Od podzimu se pokoušel předseda spojit s redaktorkou Janou Šlégrovou z časopisu Záhady života s cílem navázat spolupráci. Bohužel, zatím se žádné společné setkání neuskutečnilo.

Zpravodaj Psychoenergetika
Vedení považuje zpravodaj za celoročně důležitý informační zdroj uvnitř Společnosti, ale i na veřejnosti. Bohužel, ani v roce se nestal diskusním fórem našich členů. Přesto vedení považuje za potřebné, zpravodaj vydávat. Požadavek na vydávání časopisu vyplývá i ze směrnice o povinnostech autorizovaného živnostenského společenstva HK ČR
Ke zviditelnění ČEPES přispívají i webové stránky. Vedení považuje internet za nejdůležitější a rychlý prostředek k informování široké veřejnosti i členů o akcích a činnosti ČEPES. Zvláště to platí v období mezi vydáním jednotlivých čísel zpravodaje Psychoenergetika.
Na stránkách se najdou základní informace o ČEPES, jako jsou stanovy Společnosti, zpráva o činnosti za uplynulý rok a plán činnosti na stávající rok. Pro zájemce o podnikání v oboru je na webu zveřejněna celá Oborová příručka. Najdou se zde také základní teoretické materiály.
Do konce května byly na webových stránkách informace pravidelně aktualizovány, bohužel období od června do září byla tato informační činnost poznamenána dlouhodobým onemocněním předsedy Společnosti.

D. Organizační záležitosti

1. Končí tříleté období a dnes bude voleno nové vedení na další tříleté období. Končící vedení děkuje všem členům, kteří svými aktivitami pomohli k dosažení dosavadních úspěchů.
2. Vedení při hodnocení aktivit členů vyhodnotilo práci paní Olgy Filipové a paní Jany Bártové pro ČEPES za tak záslužnou, že si zasluhují čestný titul „zasloužilý člen“ ČEPES.
3. Kladně je třeba hodnotit skutečnost, že nebylo třeba řešit žádnou stížnost veřejnosti na činnost našeho člena.
4. V současnosti členská základna čítá 115 členů, což je pokles oproti loňskému roku o 12. Pro dlouhodobé neplacení členských příspěvků bylo 15. 1. 2018 vyškrtnuto 8 členů. Naše řady bohužel navždy opustila paní Miluška Strejčková.
5. Vybírání členských příspěvků. Vedení především děkuje převážné většině členů, kteří plní základní povinnost členů a platí včas členský příspěvek. Mnozí zaplatili až po několika upozorněních. V roce 2017 nezaplatilo členský příspěvek 22 členů, což představuje částku kolem 10 000,- Kč. Byli pozváni na Valnou hromadu s upozorněním, že nebudou mít hlasovací právo. Pokud zaplatí členský příspěvek, zůstanou nadál našimi členy, v opačném případě budou ze seznamu členů vyškrtnuti.
6. Dary. V rozpočtu vedení počítalo s příjmem 50 000,- Kč. Plánované výše se sice nedosáhlo, avšak proti roku 2016 to bylo navýšení značné. Nedoplatky z členských příspěvků a darů byly nahrazeny z ostatních činností, takže celkového objemu plánovaných příjmů bylo dosaženo.
7. Informovanost členů o aktivitách ČEPES. Za základní zdroj informací považujeme webové stránky (www.cepes.cz), zpravodaj Psychoenergetika, e-mailovou poštu, fax a též telefonické spojení. e-mail:cepes@cepes.cz, tel.: 221 082 252, fax.: 221 082 289
8. Opakovaně upozorňujeme na změnu čísla účtu ČEPES: 115-2085550237/0100, IČ ČEPES je 01917544
Závěrem je možno konstatovat, že činnost Společnosti byla bohatá a rozmanitá. Vedení ČEPES děkuje touto cestou všem členům a příznivcům, kteří pomohli, prací, finančními dary či jakýmkoliv jiným způsobem, naplnit poslání a cíle společnosti. Především se jedná o desítky těch, kteří se nějak zapojili do tvorby profesní kvalifikace, pomohli při tvorbě zpravodaje a prezentace ČEPES na veřejnosti. A to zcela nezištně, ve svém volném čase a také bez nároku na honorář.

ČESKÁ PSYCHOENERGETICKÁ SPOLEČNOST

Zaměření a formy činnosti na rok 2018

Psychoenergetika

Základními aktivitami pro rok 2018 budou v této oblasti:
– revize profesní kvalifikace (PK) „Detekce anomálií zemské kůry“ se zaměřením na úpravu ověření odborných dovedností a požadavků na AOs
– ověření navržených polygonů pro odborné zkoušky
– získání alespoň dvou AOs
– připravit učební plán, učební texty pro akreditovaný kurz PK „Detekce anomálií zemské kůry“
– vytvořit lektorský kolektiv
– řešit PK „Odborný pracovník v přírodním harmonizování lidského organismu“ po dohodě s HK ČR i v rámci Živnosti volné
– aktivně spolupracovat s Hospodářskou komorou ČR
– zachování a případné rozšíření péče biopraktika pro veřejnost v prostorách ČSVTS v Praze 1, Novotného lávka 5 i jinde
– spolupráce a výměna zkušeností s organizacemi obdobného zaměření v ČR i v zahraničí

Zájmová a badatelská činnost

bude zaměřena na:
– pořádání přednášek a seminářů na rozvíjení možnosti „příme aktivace“
– organizování kurzů a setkání zaměřených na další vzdělávání a výměnu zkušeností
– pokračování spolupráce s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy dle aktuální situace

Odborná, osvětová a publicistická činnost

bude spočívat:
– ve využití všech propagačních forem ke zviditelnění ČEPES na veřejnosti
– ve využití webových stránek k informovanosti členů a veřejnosti o činnosti ČEPES, o novinkách
z oboru a podmínkách podnikání v něm
– v informovanosti veřejnosti o využití PK „Detekce anomálií zemské kůry“ a stavu PK „Odborný pracovník v přírodním harmonizování lidského organismu“
– ve vydání dvou čísel zpravodaje Psychoenergetika

Organizační záležitosti

l. Členské příspěvky:
Základní příspěvek se zpravodajem činí 500,- Kč, bez zpravodaje 350,- Kč
2. Styk členů s vedením ČEPES:
Základní informace je možno získat v kanceláři č. B-235, 2. patro, budova ČSVTS, Praha 1, Novotného
lávka 5, na telefonním čísle 221 082 252, nebo faxem 221 082 289. K předávání zpráv je možno využít
e-mail bazantcepes@seznam.cz nebo cepes@cepes.cz.

Informace o činnosti ČEPES je možno vyhledat i na webových stránkách www.cepes.cz a ve zpravodaji Psychoenergetika.
Předseda společnosti bude nejsnáze k dosažení ve středu, nebo ve čtvrtek. Každou návštěvu (především mimopražskou) doporučujeme dojednávat telefonicky, faxem, nebo e-mailem.
V letních měsících je pobyt předsedy upraven a jeho časový rozvrh je vyvěšen na dveřích kanceláře.

Pátek 18. ledna 2019

Nová série článků

Vychází série článků, které si můžete stáhnout:
Dosud nevysvětlitelné fenomény

Leden 2019
Po Út St Čt So Ne
« Čvc    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031