Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

O společnosti

 

Česká psychoenergetická společnost (dále jen ČEPES) je dobrovolné, nezávislé, zájmové nepolitické občanské sdružení s působností na území ČR. Došlo k ustanovení ČEPES jako samostatného pobočného spolku Společenstva drobného podnikání a ke změnám ve fakturačních údajích a účtu.
IČO: 01917544
Číslo účtu 115-2085550237/0100

Byla založena v roce 1991. Klade si za cíl pokračovat v činnostech Psychoenergetické laboratoře, katedry VŠCHT Praha, která určovala v letech 1976 – 1990 směry výzkumů v oblasti psychoenergetiky v naší republice. Od roku 1997 je ČEPES registrována v Mezinárodním středisku pro nadace a organizace.

ČEPES sdružuje telestéty (proutkaře), členy praktikující různé tradiční metody a činnosti nekonveční medicíny, numerology a zájemcE o tyto obory. Členové společnosti usilují o poznání a rozvíjení lidských schopností a jevů, které jsou již po tisíciletí účelně využívány v lidské činnosti. Od vzniku organizace v roce 1991 do dnešních dob prošlo členskými řadami na 1200 lidí.

ČEPES šíří nejnovější poznatky z psychoenergetiky, napomáhá vytvářet podmínky pro rozvoj poznání v jednotlivých oblastech činnosti, vzdělává své členy i ostatní zájemce v oboru a spolupracuje s organizacemi, institucemi a osobami, jejichž činnost je obdobného charakteru.

Významně se podílí na snaze právně zabezpečit činnosti svých členů jako uznávané profese. V roce 1993 až 1995 vedení ČEPES vypracovalo návrh zákona „O výkonu povolání odborných léčitelů a o České komoře odborných léčitelů“. I když tento zákon nebyl poslaneckou sněmovnou přijat, poslanci kteří na tomto návrhu spolupracovali, prosadili v rámci novely Živnostenského zákona (dále ŽZ), že lidoví léčitelé mohou podnikat jako živnostníci podle ŽZ. Toto ustanovení platilo od 1. 1. 1996 až do 28. 2. 2001. I v současnosti je značné úsilí vedení ČEPES zaměřeno na to, aby některé tradiční činnosti našich členů byly zařazeny do Národní soustavy povolání a klasifikací.

ČEPES na Valné hromadě každoročně hodnotí dosažené výsledky a schvaluje zaměření činnosti na další rok. Společnost na veřejnosti zastupuje předseda. Převážná část činností se realizuje v Praze, některé v regionu severní Čechy (Ústí nad Labem) a Morava (Bystřice pod Hostýnem). Vedení ČEPES sídlí v Domě ČSVTS na adrese Novotného lávka 5, Praha 1 116 68., tel 221 082 252, fax 221 082 289 a e-mail:cepes@cepes.cz

 

Zpráva o činnosti ČEPES za rok 2020

Dobrý den dámy a pánové,

v souladu se stanovami se dnes dostáváme k vyhodnocení činnosti ČEPES za rok 2020 a ke stanovení úkolů na rok letošní. Předkládaná zpráva obsahuje rozbor dosažených výsledků podle základních dokumentů, schválených Valnou hromadou, a to „Zaměření činnosti na rok 2020“ a „Usnesení“.  Obecně možno konstatovat, že pandemie zasáhla rozhodující mírou do života Společnosti. První ránu, tj. organizaci loňské valné hromady odvrátili při nepřítomnosti předsedy a místopředsedy zbývající členové vedení. Bohužel vývoj pandemie prakticky znemožnil jak odbornou tak osvětovou činnost. Přesto život Společnosti se nezastavil, pouze zpomalil, jak poznáte z následujícího hodnocení jednotlivých činností.

Vyhodnocení jednotlivých činností

 

 1. Právní zabezpečení profesních kvalifikací

Profesní kvalifikace „Detekce anomálií zemské kůry“

V roce 2020 jsme připravili pro proutkaře dva odborné kurzy včetně zkoušek podle schválených standardů pro revidovanou profesní kvalifikaci „Detekce anomálií zemské kůry“. Oba tyto kurzy, jak jarní tak podzimní musely být s ohledem na pandemii zrušeny. Potěšující na tom je snad jen to, že přihlášení účastníci zrušení velmi litovali a s optimismem očekávají nové termíny.

 

Povolání „Odborný pracovník v přírodním harmonizování lidského organismu“

V dokumentu „Zaměření činností na rok 2020“ byl stanoven úkol: řešit povolání „Odborný pracovník v přírodním harmonizování lidského organismu“ v rámci NSP. Protože odborní pracovníci budou při výkonu povolání pracovat s rozšířeným vědomí, zaměřili jsme naši snahu na řešení tohoto povolíní v rámci garance MK ČR, protože od jiných ministerstvev jsme garanci nemohli očekávat. Zaměřili jsme se na získání pomoci v Husitské fakultě UK. Základem jednání byly „Poznatky“ a následně článek „Z věčnosti přicházíš“. Byla nám nabídnuta pomoc, ale ta spočívala v přeměně ČEPES nebo odborných pracovníků v církev anebo náboženskou organizaci. Podobně tak, jak to udělal Tomáš Pfeiffer se svazem biotroniků Josefa Zezulky.

Vedení je přesvědčeno, že i když povolání „Odborný pracovník“ na základě rozšířeného vědomí spadá do olasti duchovní, protože rozšířené vědomí je nadstavbou rozumového poznání na základě duchovního vývoje odborných pracovníků, neměli bychom ho realizovat jako nějaká náboženská či církevní organizace (pokud někdo z přítomných má jiný názor, prosíme o jeho sdělení). Proto vedení pro letošní rok navrhuje toto řešení. ČEPES je autorizovaným živnostenským společenstvem HK ČR pro obor psychoenergetika. HK ČR bohužel není autorizujícím orgánem, a tak nám nemůže poskytnout garanci pro toto povolání. Přesto si myslíme, že na základě autorizace, nám může HK ČR pomoci z těchto důvodů:

 1. Odborní pracovníci patří mezi léčitele
 2. Podle posledního návrhu MZ ČR má léčitel patřit patřit do živnosti volné
 3. Odborní pracovníci mají poskytovat osobní službu pouze pokud mají

schopnosti

 1. „Poznatky“ mají být základním metodickým materiálem, „Z věčnosti při

cházíš“ materiálem doplňkovým

Spolupráce s HK ČR při zabezpečování činností Společnosti

 Plně se potvrdila užitečnost být pobočným spolkem Společenstva drobného podnikání a být Autorizovaným živnostenským společenstvem HK ČR pro obor psychoenergetika.

 Poskytování služeb veřejnosti

 Přestože činnost Společnosti byla značně omezena vládními opatřeními k zamezení šíření koronavirové nákazy, poskytování bioenergetických služeb, které se praktikovalo v průběhu roku 2020, pokračovalo v nezmenšené míře – i když bylo prováděno většinou působením na dálku, bez přímé účasti klientů. Tak tyto služby zůstaly významným zdrojem finančního zajištění činnosti Společnosti.

 

 1. Zájmová, odborná a badatelská činnost

 V této kapitole budou rozebírány tyto akce: kurzy, spolupráce s jinými organizacemi, přednášky a semináře.

 Spolupráce se Sanátorem, Svazem biotroniků Josefa Zezulky

 Předseda Ing. Vlastimil Bažant a místopředseda Ing. Aleš Vaněk se měli zúčastnit kongresu CAM Praha ve dnech 19. – 21. 6. 2020, který byl z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR zrušen.

 Semináře

 V roce 2020 jsme uspořádali pouze jeden seminář, a to v únoru před vypuknutím pandemie. Počítali jsme ještě se dvěma v měsíci říjnu. Jeden měl navazovat na dřívější semináře o poznatcích a druhý byl určen pro zájemce z festivalu Alternativa. Bohužel následkem vládních opatření jsme ani jeden neuskutečnili.

Setkání

Panedemie bohužel znemožnila uskutečnit jakákoliv setkání.

 

 1. C. Osvětová, propagační a publikační činnost

 Zviditelňování ČEPES patří mezi důležité aktivity potřebné k získávání podporovatelů i nových členů. Předkládáme seznam aktivit, které byly zaměřeny k tomuto cíli.

Festival Alternativa

Plánovaně jsme se této akce aktivně zúčastnili, protože chceme i nadále zůstat v povědomí veřejnosti. Přestože pandemie ovlivnila festival omezenými počty účastníků, byli jsme překvapeni zájmem o naši přednášku. Pravděpodobně přinesla něco nového. Doporučujeme pokračovat v této aktivitě i v roce 2021.

Využití tisku

V roce 2020 se podílel předseda společnosti na spolupráci s novináře při zpracování vzpomínky na profesora Františka Kahudu.

Zpravodaj Psychoenergetika

Vedení považuje zpravodaj za celoročně důležitý informační zdroj uvnitř Společnosti, ale i na veřejnosti. Bohužel ani v roce 2020 se nestal diskusním fórem našich členů. Přesto vedení považuje za potřebné zpravodaj vydávat. Požadavek na vydávání časopisu vyplývá i ze směrnice o povinnostech autorizovaného živnostenského společenstva HK ČR.

Webové stránky

přispívají značnou měrou ke zviditelnění Společnosti. V současnosti možná tou největší. Vedení považuje internet za nejdůležitější a rychlý prostředek k informování široké veřejnosti i členů o akcích a činnosti ČEPES. Zvláště to platí v období mezi vydáním jednotlivých čísel zpravodaje Psychoenergetika.

Na stránkách se najdou základní informace o ČEPES jako jsou stanovy Společnosti, Zpráva o činnosti za uplynulý rok a Plán činnosti na stávající rok. Pro zájemce o podnikání v oboru je na webu zveřejněna celá Oborová příručka. Najdou se zde také základní teoretické materiály.

Vlivem omezeného přístupu k počítači byly webové stránky využity pouzek nejdůležitějším informacím.

 1. Organizační záležitosti

 1 Kladně je třeba hodnotit skutečnost, že nebylo třeba řešit žádnou stížnost veřejnosti

 1. V důsledku pandemie byla narušena kolektivní činnost vedení. Vedení se nemohli zúčastňovat mimopražští členové. V současnosti členská základna čítá 98 členů. Pro dlouhodobé neplacení členských  příspěvků 4 členové nás pravděpodobně z tohoto důvodu opustí.
 2. Velikým nedostatkem je neustálé zasílání členských příspěvků na dnes již cizí bankovní účet. Způsobuje to zbytečné administrativní potíže a někdy to může vést i k tomu, že plátce nejsme schopni identifikovat anebo velice těžko. Vedení především děkuje převážné většině členů, kteří řádně plní svou základní povinnost a  platí  včas členský příspěvek. Bohužel, mnozí zaplatili až po několika upozorněních. V roce 2020 nezaplatilo 20 členů. Dary v rozpočtu na rok 2020 byly vedeny společně s členskými příspěvky.

Opakovaně upozorňujeme na změnu čísla účtu ČEPES:

115-2085550237/0100, IČ  ČEPES je 01917544.

 1. Informovanost členů o aktivitách ČEPES. Za základní zdroj informací považujeme webové stránky (www.cepes.cz), zpravodaj Psychoenergetika, e-mailovou poštu cepes@cepes.cz a též telefonické spojení tel.č: 221 082 252.
 2. Pro osobní jednání s předsedou jsou nejvýhodnější čtvrtky.

Závěrem je možno konstatovat, že činnost Společnosti byla i v roce 2020 bohatá a rozmanitá. Vedení ČEPES děkuje touto cestou všem členům a příznivcům, kteří pomohli prací, finančními dary či jakýmkoliv jiným způsobem naplnit poslání a cíle Společnosti. Především se jedná o členy vedení, kteří se zapojili do potřebných činností zcela nezištně a ve svém volném čase.

 

ČESKÁ PSYCHOENERGETICKÁ SPOLEČNOST

aměření a formy činnosti na rok 2021

 

Psychoenergetika

Základními aktivitami pro rok 2021 budou v této oblasti:

 • Uskutečnit minimálně jedny zkoušky podle hodnotícího standardu P „Detekce anomálií zemské kůry“
 • Pokusit se řešit povolání „Odborný pracovník v přírodním harmonizování lidského organismu“ ve spolupráci s HK ČR
 • aktivně spolupracovat s Hospodářskou komorou ČR
 • zachování a případné rozšíření péče biopraktika (odborného pracovníka) pro veřejnost v prostorách ČSVTS v Praze 1, Novotného lávka 5 i jinde
 • spolupráce a výměna zkušeností s organizacemi obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
 • podle možností podílet se na práci CAM 2020 Praha.

Zájmová a badatelská činnost bude zaměřena na:

–     pořádání přednášek a seminářů pro zájemce o přípravu na zkoušky z PK „Detekce anomálií zemské kůry“ a zájemce pro odborné pracovníky.

 • organizování kurzů a setkání zaměřených na další vzdělávání a výměnu zkušeností

 Odborná, osvětová a publicistická činnost

bude spočívat:

–     ve využití všech propagačních forem ke zviditelnění ČEPES na veřejnosti

–     ve využití webových stránek k informovanosti členů a veřejnosti o činnosti ČEPES, o novinkách z oboru a podmínkách podnikání v něm

–     v informovanosti veřejnosti o využití PK „Detekce anomálií zemské kůry“ a stavu povolání „Odborný pracovník v přírodním harmonizování lidského organismu“

–    ve vydání dvou čísel zpravodaje Psychoenergetika

Organizační záležitosti

 1. Členské příspěvky:

Základní příspěvek se zpravodajem činí 500,- Kč, bez zpravodaje 350,- Kč

 1. Styk členů s vedením ČEPES:

Základní informace je možno získat v kanceláři č. B-235, 2. patro, budova ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, na telefonním čísle 723 491 987. K předávání zpráv je možno využít   e-mail bazantcepes@seznam.cz nebo cepes@cepes.czInformace o činnosti ČEPES je možno vyhledat i na webových stránkách www.cepes.cz  a ve zpravodaji Psychoenergetika.

Předseda společnosti bude nejsnáze k dosažení ve čtvrtek. Každou návštěvu (především mimopražskou) doporučujeme dojednávat telefonicky, nebo e-mailem.

V letních měsících je pobyt předsedy upraven a jeho časový rozvrh je vyvěšen na dveřích kanceláře

 

< ČESKÁ PSYCHOENERGETICKÁ SPOLEČNOST

Zaměření a formy činnosti na rok 2019

Psychoenergetika

Základními aktivitami pro rok 2019 budou v této oblasti:
– ověření navržených polygonů pro odborné zkoušky
– získání alespoň dvou AOs
– připravit učební plán, učební texty pro akreditovaný kurz PK „Detekce anomálií zemské kůry“
– vytvořit lektorský kolektiv
– řešit povolání „Odborný pracovník v přírodním harmonizování lidského organismu“ v rámci NSP
– aktivně spolupracovat s Hospodářskou komorou ČR
– zachování a případné rozšíření péče biopraktika pro veřejnost v prostorách ČSVTS v Praze 1, Novotného lávka 5 i jinde
– spolupráce a výměna zkušeností s organizacemi obdobného zaměření v ČR i v zahraničí

Zájmová a badatelská činnost

bude zaměřena na:
– pořádání přednášek a seminářů na rozvíjení možnosti „příme aktivace“
– organizování kurzů a setkání zaměřených na další vzdělávání a výměnu zkušeností
– pokračování spolupráce s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy dle aktuální situace

Odborná, osvětová a publicistická činnost

bude spočívat:
– ve využití všech propagačních forem ke zviditelnění ČEPES na veřejnosti
– ve využití webových stránek k informovanosti členů a veřejnosti o činnosti ČEPES, o novinkách
z oboru a podmínkách podnikání v něm
– v informovanosti veřejnosti o využití PK „Detekce anomálií zemské kůry“ a stavu PK „Odborný pracovník v přírodním harmonizování lidského organismu“
– ve vydání dvou čísel zpravodaje Psychoenergetika

Organizační záležitosti

l. Členské příspěvky:
Základní příspěvek se zpravodajem činí 500,- Kč, bez zpravodaje 350,- Kč
2. Styk členů s vedením ČEPES:
Základní informace je možno získat v kanceláři č. B-235, 2. patro, budova ČSVTS, Praha 1, Novotného
lávka 5, na telefonním čísle 221 082 252, nebo faxem 221 082 289. K předávání zpráv je možno využít
e-mail bazantcepes@seznam.cz nebo cepes@cepes.cz.

Informace o činnosti ČEPES je možno vyhledat i na webových stránkách www.cepes.cz a ve zpravodaji Psychoenergetika.
Předseda společnosti bude nejsnáze k dosažení ve středu, nebo ve čtvrtek. Každou návštěvu (především mimopražskou) doporučujeme dojednávat telefonicky, faxem, nebo e-mailem.
V letních měsících je pobyt předsedy upraven a jeho časový rozvrh je vyvěšen na dveřích kanceláře.

 

Komentáře jsou uzavřeny.